Syntéza funkčních keramických práškových materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem bakalářské práce jsou elektrokeramické materiály, konkrétně materiály na bázi perovskitů. Teoretická část popisuje elektrokeramické materiály, jejich aplikace a možnosti jejich syntéz. Experimentální část je zaměřena na syntézy barium stroncium titanátu metodami v kapalném prostředí a v pevné fázi. Připravené prášky byly charakterizovány z hlediska morfologie, fázového složení a slinovatelnosti částic. Bylo zjištěno, že metodami v kapalné fázi, zejména precipitací, byly připraveny slabě aglomerované částice s jednofázovým složením, perspektivní pro přípravu hutné objemové keramiky.
The theme of the work is electroceramic materials, particularly materials based on perovskites. The theoretical part describes electroceramic materials, their applications and possibilities of their synthesis. The experimental part focuses on the synthesis methods in liquid media and solid phase of barium strontium titanate. The prepared powders were characterized by morphology, phase composition and particle sinterability. It was found that weakly agglomerated particles with a single phase composition, perspective for the preparation of dense bulk ceramics, were prepared by the metod in liquid phase, especially by precipitation.
Description
Citation
ČÍPOVÁ, E. Syntéza funkčních keramických práškových materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO