2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 428
 • Item
  Návrh a optimalizace varifokálního objektivu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Vilém, Jan; Antoš, Martin; Vacula, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací varifokálního objektivu pro projekční osvětlovací účely. Vytváří návrh mechanického uložení varifokálního objektivu a výkresovou dokumentaci pro jeho výrobu. Práce vznikla ve spolupráci se společností Robe Lighting s.r.o., která specifikovala požadavek na návrh nového objektivu. Téma práce koresponduje s aktuální problematikou vývoje osvětlovací techniky, jež je specifickým odvětvím optického průmyslu. Pro vývoj osvětlovací techniky existuje velké množství nestandardních podmínek, jak pro návrh, tak pro způsob použití optické soustavy. Tato práce si proto klade za cíl definovat zobrazovací vlastnosti projekčního osvětlovacího objektivu a na jejich základě vytváří nový návrh s korigovaným zkreslením.
 • Item
  Pracoviště automatizované montáže O-kroužků a testovací stanice v robotizovaném pracovišti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Horák, Petr; Kolíbal, Zdeněk; Filipčík, Jiří
  Práce se zabývá návrhem pracoviště automatické montáže O-kroužků na pneumatický ventil. Byl navržen mechanismus montáže, testování montáže, přesun do testu těsnosti, měření průtoku, transport ventilu celým pracovištěm a ekonomická kalkulace pracoviště.
 • Item
  Robotizované pracoviště pro plnění meziproduktu „Valve cartridge“ silikonem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Černý, Jiří; Knoflíček, Radek; Tůma, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem robotizovaného technologického pracoviště (RTP) pro část výroby produktu „Valve cartridge“ zaměřené na silikonování ve firmě IMI Precision Engineering s.r.o.. V úvodní části je zhodnoceno současné pracoviště a analyzován současný stav průmyslových robotů a robotizovaných pracovišť. V hlavní části práce jsou navrhnuty dvě řešení pro robotizaci pracoviště, s ohledem na zadané parametry, a poté je pomocí metody multikriteriálního hodnocení vybrán finální návrh. Pro vybranou variantu RTP je vytvořena projektová dokumentace včetně pracovního cyklu manipulace, blokového schéma řízení RTP. Součástí práce je i výpočet ekonomické návratnosti investic. V závěru je pojednáno o ergonomii a bezpečnosti pracoviště a zhodnoceny rizika komponent robotizovaného technologického pracoviště. V celém průběhu vypracování této práce je brán ohled na požadavky technologů a inženýrů kvality dané firmy na výsledné řešení.
 • Item
  Optimalizace výroby litinových odlitků za účelem snížení výskytu vad
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Blaha, Marek; Juliš, Martin; Brázda, Zdeněk
  Předložená diplomová práce se zabývá vadami odlitků z litin a možnostmi optimalizace výrobní technologie za účelem snížení objemu neshodných výrobků. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litin, její výroby, struktury a mechanických vlastností. Další část této práce popisuje vady odlitků a možnosti nedestruktivního zkoušení litinových odlitků. V praktické části jsou analyzovány tři typy odlitků, u kterých se vykytovaly vady. Experimentální materiál dodala slévárna JMA Hodonín, spol. s.r.o. Závěrem jsou shrnuty výsledky experimentů a navrženy možnosti optimalizace výrobní technologie vedoucí ke snížení objemu neshodné výroby.
 • Item
  Návrh logiky řízení tvorby sekvence karoserií v oblasti vrchního laku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Křivánek, Filip; Škopán, Miroslav; Hloska, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje oblast lakovny vrchního laku ve firmě ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. Jsou zde popsány logistické operace a dopravníková technika v této výrobní hale. Dále se práce zabývá tvorbou sekvence karoserií v zásobnících před oblastí nástřiku vrchního laku. Výstupním hodnocení je provedení experimentů a porovnání vlivu staré logiky výběru barevného bloku s novou logikou řízení karoserií s vlivem na správné řazení karoserií dle sekvenčního čísla. Zásobníky včetně všech dalších pracovišť lakovny jsou vytvořené v programu Plant Simulation.