Problematika analýzy mléka pomocí techniky ICP-OES

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Teoretická část bakalářské práce se věnuje chemickému složení kravského mléka, popisu vybraných metod přípravy vzorku a popis používané techniky ICP-OES. Experimentální část je zaměřena na jednotlivé přípravy vzorků a analýzu vybraných prvků (Ca, Na, K, Mg a P). Mléko je velice složitý polydisperzní systém. Příprava vzorku mléka je velice důležitým krokem před samotným měřením. V této práci bylo provedeno porovnání čtyř vybraných metod přípravy vzorku: pouhé ředění, ředění vzorku s přídavkem Tritonu X-100, mineralizace na mokré cestě a sonikace. Vybrané prvky byly analyzovány pomocí ICP-OES. Výsledné koncentrace byly porovnány s CRM sušeného mléka. Výsledky práce ukázaly, že nejpřesnější jsou metody přípravy prostého ředění vzorku a mineralizace na mokré cestě. Čtyři různé druhy mléka byly analyzovány pomocí těchto dvou vybraných metod. Metoda prostého ředění vzorku vykazovala větší odchylku měření než mineralizace na mokré cestě, u které však při analýze došlo k větším ztrátám analytu díky tukovým složkám obsažených v mléce.
The theoretical part of the thesis deals with the chemical composition of cow’s milk, with the description of chosen methods of sample pretreatment and with the description of the used technique ICP-OES. The practical part is aimed at individual preparations of samples and at analysis of chosen chemical elements (Ca, Na, K, Mg a P). Milk is a really complicated polydisperse system. The preparation of samples with milk is very important step before the measurement itself. In the thesis a comparison of four selected methods of sample preparation was made: bare dilution, dilution with addition of Triton X 100, wet ashing and sonication. Selected elements were analysed with the help of ICP-OES. Final concentrations were compared with CRM of dried milk. Data showed that the most accurate are methods of preparation of diluted sample and wet ashing. Four different types of milk were analysed with the help of those two selected methods. The diluted samples showed a bigger anomaly of measuring than the mineralization of wet ashing which came to the loss of analyte because of fat elements contained in milk.
Description
Citation
KAŇOVÁ, V. Problematika analýzy mléka pomocí techniky ICP-OES [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Vliv krmiva ? Vzorky mléka byly z obchodní sítě ? doc. Španová:Rozdíly souvisejí se způsobem výroby mléka ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO