2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Studium vývoje fázového složení v silikátových systémech dostupnými metodami a jejich optimalizace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Opravilová, Lenka; Havlica, Jaromír; Palou, Martin; Škvára, František
  Jedním z nejmarkantnějších měřitelných parametrů vývoje fází a fázových přeměn v anorganických systémech jsou bezesporu změny objemu silikátových matric. Studium objemových změn má zásadní význam z hlediska užitné trvanlivosti výsledného produktu. Projevují se smršťováním nebo roztažností hmoty a mohou vést k výraznému poklesu technologických i ekologických parametrů a často až k úplné destrukci těchto hmot. Nejčastěji můžeme pozorovat objemové změny v případě použití cementu jako pojiva a to v betonech, maltách, umělém kamenivu a dalších podobných materiálech. Existuje celá řada metod, jak tyto objemové změny rozpoznat, definovat a kvantitativně či kvalitativně stanovit. V rámci disertační práce byl testován vývoj fází a tedy i objemových změny z pohledu, který se co nejvíce blíží reálným podmínkám ve stavebnictví. Byly vytipovány suroviny a přísady, které simulují obsah rizikových složek přítomných v běžných surovinách (jak přírodních tak druhotných) používaných ve stavebnictví a byla hledána a prokazována souvislost s objemovými změnami. Byla vyrobena zkušební tělesa osazená kontakty pro měření objemových změn a byly provedeny fyzikálně – mechanické zkoušky (objemové změny, fázové změny, pevnosti atd.), chemický rozbor a zkoušky ekotoxicity v závislosti na délce hydratace.
 • Item
  Vliv zinku přítomného ve vedlejších surovinách na hydrataci a vlastnosti portlandských směsných cementů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Šilerová, Iva; Havlica, Jaromír; Palou, Martin; Rovnaníková, Pavla
  Tématem této práce je sledování vlivu zinku na vlastnosti portlandských směsných cementů. Zinek byl testován ve formě dvou dobře rozpustných solí: Zn(NO3)22 H2O a ZnCl2 a jedné velmi málo rozpustné sloučeniny ZnO. Směsné cementy byly připraveny s částečnou náhradou jemně mletou vysokopecní struskou, vysokoteplotním a fluidním filtrovým popílkem. U připravených past byly studovány jejich tokové vlastnosti a pomocí isotermální a isoperibolické kalorimetrie pak vliv na průběh hydratačních reakcí. U připravených zkušebních tělísek byly měřeny jejich mechanické vlastnosti – pevnost v tahu za ohybu a v tlaku. Dále bylo studováno fázové složení připravených kompozitů a inkorporace zinečnatých iontů do cementové matrice pomocí vyluhovacích testů a analýzy FTIR. Samozřejmě byl studován i vývoj mikrostruktury cementových vzorků. Posledním studovaným efektem zinku byl jeho vliv na ekotoxicitu.
 • Item
  Ekotoxikologické hodnocení polymerů a biologicky aktivních látek v akvatickém prostředí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Kašpar, Otakar; Vávrová, Milada; Beklová, Miroslava; Chýlková, Jaromíra; Kráčmar, Stanislav
  Předložená dizertační práce byla zaměřena na stanovení ekotoxicity, a to jedné skupiny léčiv a polymerů. Ze skupiny léčiv byla vybrána analgetika, která patří mezi nejčastěji užívaná. Důvodem je také to, že velkou většinu z nich lze získat bez lékařského předpisu. Pro stanovení ekotoxicity byly zvoleny dva postupy, v prvním z nich bylo zvoleno stanovení ekotoxicity pouze jednoho analgetika, ve druhém případě byla posuzována směs dvou analgetik. Důvodem bylo to, že pacientům jsou často aplikována dvě léčiva z této skupiny. Ke stanovení byly použity standardní i alternativní testy toxicity (daphnia magna, sinapsis alba, scenedesmus, vibrio fischeri, thamnotoxkit a daphnotoxkit). Pro toto posouzení byla vybrána běžně používaná léčiva, tj. ibuprofen, kyselina acetylsalicylová, diklofenak a paracetamol, která patří mezi nejhojněji používaná léčiva v ČR a Evropě. Ze skupiny polymerů byly posuzovány dva polymery, a to běžně používaný polymer polyethyltereftalát (PET) a fenolformaldehydová pryskyřice, která je ve východní Evropě známá jako bakelit. Pro stanovení ekotoxicity polymerů byla aplikována nepřímá metoda, založená na stanovení antagonických nebo synergických efektů směsi monomerů, ze kterých se polymer vyrábí, a na které se v přírodě může následně pomalu rozkládat. Také v tomto případě byly ke stanovení použity standardní i alternativní testy toxicity, výše specifikované.
 • Item
  Kinetika degradace inkjetových barviv
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Buteková, Silvia; Veselý, Michal; Mikula, Milan; Klusoň, Petr
  Stabilita atramentových výtlačkov je závislá od množstva faktorov. Ich vzájomné pôsobenie urýchľuje degradáciu výtlačkov. Veľmi významnú úlohu v stabilite zohráva práve okolité prostredie, kedy výtlačky degradujú významne najmä vplyvom svetla. Degradácia atramentových výtlačkov sa prejavuje úbytkom istého farbiva, prípadne viacerých farbív. K predpovedi úbytku farbiva v čase, je potrebné poznať jeho koncentráciu. Táto dizertačná práca sa zaoberá štúdiom kinetiky a zmien v elektrónovej a molekulovej štruktúre výtlačkov digitálnych fotografií, ktoré boli podrobené urýchlenému starnutiu. Štúdium inkjetových výtlačkov sa uskutočňovalo použitím troch sád atramentov na jednom prijímacom médiu. Na sledovaných vzorkách boli vyhodnotené zmeny vytlačených farieb na základe merania odrazových spektier. Z daných hodnôt bola vypočítaná kalibrácia (PLS metódou a metódou najmenších štvorcov). Na základe kalibrácie bola následne získaná predikcia úbytku jednotlivých atramentov v prijímacej vrstve na reálnych vzorkách. Zmeny v elektrónovej a molekulovej štruktúre boli analyzované pomocou FTIR a UV-Vis spektroskopie na KBr tabletách.
 • Item
  Bariérové polymerní vrstvy pro ochranu inkjetových tisků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Štěpánková, Eva; Veselý, Michal; Čeppan, Michal; Ďurovič, Michal
  Práce podává přehled o dostupných a využívaných metodách, normách pro testování a hodnocení světlostálosti barevných fotografií a tisků. Bylo provedeno porovnání jednotlivých platných norem a návrhů na hodnocení. Tato práce pojednává o ochraně inkjetových tisků pomocí lakování. Byl připraven lak kompatibilní s fotografickými médii. Připravená kompozice byla obohacena o UV absorbéry EVERSORB ve dvou koncentracích. Pro srovnání byly také testovány tři druhy komerčních ochranných fotografických laků. Výtisky se třemi barvivovými inkousty opatřené lakovou vrstvou, byly vystaveny jak urychlenému světelnému stárnutí v xenonové testovací komoře, tak urychlenému stárnutí v ozonové testovací komoře. Na základě měřených odrazových spekter byl vypočítaný objem barvového gamutu pomocí softwaru Volga. Byl sledován úbytek gamutů v průběhu světelného stárnutí i při expozici ozonem. Stárnutí vzorků probíhalo do ukončení testu, nebo do dosažení kritéria 30% úbytku objemu barvového gamutu. Také bylo pozorováno selhání recipročního zákona, které ukazuje na jistou nepřesnost při předpovědi dlouhé životnosti vzorků. Pomocí změny barvového gamutu byla posuzována ochrana připraveného laku před UV záření a ozonem. Studované vrstvy laků byly dále charakterizovány na prostupnost kyslíku a vodní páry.