2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 44
 • Item
  Mechanické vlastnosti mikroelektronických systémů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Psota, Boleslav; Szendiuch, Ivan; Steiner, František; Pietriková, Alena
  Tato práce se zabývá výzkumem mikroelektronických systémů zatížených vibracemi, a to zejména pomocí počítačových modelů. Hlavním cílem je stanovení metodiky pro určení vlivu vibrací na desky plošných spojů a jejich komponenty pomocí počítačových simulací. Dále je práce zaměřena na vymezení faktorů působících na přesnost výsledku při počítačové analýze.
 • Item
  Pokročilá navigace v heterogenních multirobotických systémech ve vnějším prostředí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Jílek, Tomáš; Žalud, Luděk; Duchoň,, František; Mazal, Jan
  Dizertační práce pojednává o současných možnostech navigace pozemních mobilních robotů se zaměřením na dosažení vysoké absolutní shody žádané a skutečné trajektorie jejich pohybu. V práci jsou rozebrány současné možnosti klíčových sebelokalizačních metod – globálních družicových navigačních systémů, inerciálních navigačních systémů a odometrie. V jádru práce je popsána navigační metoda umožňující dosáhnout s uvedenými sebelokalizačními metodami centimetrové přesnosti sledování žádané trajektorie jízdy mobilního robotu. Nová navigační metoda je navržena s ohledem na její velmi snadnou parametrizovatelnost, respektující omezení použitého podvozku. Po vhodné parametrizaci navigační metody tak může být tato metoda nasazena na jakýkoliv typ podvozku. Koncepce navigační metody umožňuje integrovat a využívat současně více sebelokalizačních systémů a externích navigačních metod, což přispívá ke zvýšení celkové robustnosti procesu navigace mobilního robotu. Práce se dále zabývá řešením kooperované jízdy skupiny heterogenních mobilních robotů v konvoji. Navržené algoritmy byly ověřeny v reálných podmínkách provozu ve třech odlišných experimentech.
 • Item
  Návrh optimalizovaných architektur digitálních filtrů pro nízkopříkonové integrované obvody
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Pristach, Marián; Fujcik, Lukáš; Husák, Miroslav; Ďuračková, Daniela
  Dizertačná práca je zameraná na vývoj a návrh nových architektúr digitálnych filtrov pre nízkopríkonové integrované obvody s vysokou hustotou integrácie. Hlavným cieľom práce bolo dosiahnutie optimálnych parametrov digitálnych filtrov s ohľadom na plochu na čipe, spotrebu elektrickej energie a pracovnú frekvenciu. Cieľovou skupinou pre použitie nových architektúr digitálnych filtrov sú zákaznícke integrované obvody určené pre spracovanie signálov zo senzorov s využitím delta-sigma modulátorov. Výsledkom práce sú tri nové architektúry digitálnych filtrov optimalizované pre použitie v nízkopríkonových integrovaných obvodoch. Parametre nových architektúr filtrov boli porovnané s parametrami dostupných filtrov generovaných pomocou programu Matlab. Pre praktické použitie nových architektúr bol vytvorený program, ktorý umožňuje generovať HDL popis filtrov na základe definovaných parametrov.
 • Item
  Kritické parametry pro bezdrátové sítě WiFi a WiMAX
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Grenar, Milan; Filka, Miloslav; Křepelka, Václav; Baroňák, Ivan
  Práce bude zaměřena na problematiku kritických parametrů bezdrátových sítí WiFi a WiMAX. Bude realizována modelace sítě, na níž bude provedeno měření a zkoumány vlivy zatížení sítě na přenosovou kvalitu služeb (QoS) se zaměřením na VoIP. Na tomto modelu sítě bude simulován výpadek napájecího napětí a sledován jeho vliv na provoz po opětovném obnovení napájecího napětí. Cílem práce je prověřit míru propustnosti sítě při zachování kvality poskytovaných služeb a navrhnout ekonomicky přijatelné řešení problematiky související s výpadkem napájecího napětí přístupového bodu pro praktické využití v těchto sítích.
 • Item
  Nedestruktivní lokální diagnostika optoelektronických součástek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Sobola, Dinara; Tománek, Pavel; Pína,, Ladislav; Pinčík,, Emil
  Chceme-li využít nové materiály pro nová optoelektronická zařízení, potřebujeme hlouběji nahlédnout do jejich struktury. K tomu, abychom toho dosáhli, je však nutný vývoj a aplikace přesnějších diagnostických metod. Předložená disertační práce, jako můj příspěvek k částečnému dosažení tohoto cíle, se zabývá metodami lokální diagnostiky povrchu optoelektronických zařízení a jejich materiálů, většinou za využití nedestruktivních mechanických, elektrických a optických technik. Tyto techniky umožňují jednak pochopit podstatu a jednak zlepšit celkovou účinnost a spolehlivost optoelektronických struktur, které jsou obecně degradovány přítomností malých defektů, na nichž dochází k absorpci světla, vnitřnímu odrazu a dalším ztrátovým mechanismům. Hlavní úsilí disertační práce je zaměřeno na studium degradačních jevů, které jsou nejčastěji způsobeny celkovým i lokálním ohřevem, což vede ke zvýšené difúze iontů a vakancí v daných materiálech. Z množství optoelektronických zařízení, jsem zvolila dva reprezentaty: a) křemíkové solární články – součástky s velkým pn přechodem a b) tenké vrstvy – substráty pro mikro optoelektronická zařízení. V obou případech jsem provedla jejich detailní povrchovou charakterizaci. U solárních článků jsem použila sondovou mikroskopii jako hlavní nástroj pro nedestruktivní charakterizaci povrchových vlastností. Tyto metody jsou v práci popsány, a jejich pozitivní i negativní aspekty jsou vysvětleny na základě rešerše literatury a našich vlastních experimentů. Je také uvedeno stanovisko k použití sondy mikroskopických aplikací pro studium solárních článků. V případě tenkých vrstev jsem zvolila dva, z hlediska stability, zajímavé materiály, které jsou vhodnými kandidáty pro přípravu heterostruktury: safír a karbid křemíku. Ze získaných dat a analýzy obrazu jsem našla korelaci mezi povrchovými parametry a podmínkami růstu heterostruktur studovaných pro optoelektronické aplikace. Práce zdůvodňuje používání těchto perspektivních materiálů pro zlepšení účinnosti, stability a spolehlivosti optoelektronických zařízení.