Uplatnění pryžového granulátu v asfaltových pojivech a hutněných asfaltových směsích

Abstract
Tato disertační práce se zabývá možností využití pryžového granulátu získaného zpracováním odpadních pneumatik pro modifikaci silničního asfaltu. Vzniklý asfalt modifikovaný pryžovým granulátem se používá jako alternativa polymerem modifikovaného asfaltu v hutněných asfaltových směsích. V teoretické části jsou popsány reologické vlastnosti asfaltových pojiv a historie a současný stav řešené problematiky ve světě a v ČR. Praktická část práce obsahuje popis vlastností vybraných pryžových granulátů a vyrobených asfaltů modifikovaných pryžovými granuláty s důrazem na jejich reologické vlastnosti a změnu těchto vlastností způsobenou stárnutím při vysoké teplotě. Dále jsou popsány empirické i funkční vlastnosti asfaltových směsí s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem. Laboratorní vlastnosti asfaltových směsí byly ověřeny v reálných podmínkách provozu na 32 pokusných úsecích. Na základě výsledků disertační práce bylo umožněno vytvoření předběžných technických podmínek Ministerstva dopravy (TP 148) a později jejich revidování. V závěru jsou provedené práce shrnuty a zdůrazněny výsledky disertační práce.
Presented dissertation thesis is focused on the possibility of using the crumb rubber from waste tires for modification of paving grade bitumen. The resulting asphalt rubber can be used as an alternative to polymer modified bitumen in compacted bituminous mixtures. The theoretical part describes the rheological properties of asphalt binders and the history and today state of the art in the world and in the Czech Republic. The practical part of the work contains a description of the properties of chosen crumb rubbers and produced asphalt rubbers focused on their rheological properties and on change of these properties caused by the aging at high temperature. Subsequently, the chosen empirical and functional properties of bituminous mixtures with asphalt rubber are described. Laboratory properties of these mixtures were verified under real service conditions on 32 test sections. Based on the dissertation thesis results the preliminary technical specification of the Ministry of Transport (TP 148) and their following revision were approved. The conclusion of the work summarizes and highlights the results of the dissertation.
Description
Citation
DAŠEK, O. Uplatnění pryžového granulátu v asfaltových pojivech a hutněných asfaltových směsích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO