Hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech

Abstract
Oblast procesního řízení zastává stále zvyšující se význam ve fungování organizací a má pozitivní vliv na jejich úspěšnost. S ohledem na dynamicky se rozvíjející tržní prostředí je jeho neodmyslitelný význam také součástí strategického rozvoje podniků. Pokud se organizace rozhodne zavádět procesní řízení a své aktivity řídit, měla by být také schopna své procesy měřit a vyhodnocovat. To ji dává možnost účelně a efektivně řídit procesy a odhalovat nedostatky pro tvorbu strategie postavení podniku na konkurenčním trhu. Disertační práce přichází s novým modelem hodnocení procesního řízení v produkčních systémech, který podniky mohou využít jako vodítko pro svůj další rozvoj. V práci uvedené poznatky a skutečnosti přinášejí zcela nový pohled na oblast procesního řízení a jeho hodnocení u produkčních systémů. Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech na základě teoretického výzkumu a praktických zkušeností podniků z řešené oblasti. Navržené řešení pak bylo ověřeno terénním výzkumem ve vybraných podnicích.
Business Process Management, the object of this thesis, has still growing importance in the functioning of the organization, and has a positive impact on its success. In the view of a dynamic market environment, Business Process Management has an inherent importance in the strategic business development. When an organization decides to implement process control and manage its activities, it should be also able to measure its processes and evaluate them. This ability gives the organization the possibility to efficiently and effectively manage processes and identify shortcomings for creation of business strategy on a competitive market. This dissertation presents a new evaluation model of a process control in the production systems, which organizations can use as a guide for further development. This work brings a new perspective in the field of process control and its evaluation of the production systems. The main objective of this dissertation is to design the assessment of the process control levels in the production systems on the basis of theoretical research and practical experience. The proposed solution was then verified by field research in selected organizations.
Description
Citation
JUŘICA, P. Hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku - dob.
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) prof. Ing. Andrej Dupal, CSc. (člen) doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc., CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-12-12
Defence
Doktorand uspokojivě odpověděl na položené otázky oponentů viz oponentní posudky - Proč není v úvodu kapitoly 4. uveden přehledně použitý matematický aparát, například formou vývojového diagramu, nebo algoritmu? - Mohu považovat neuvedení příslušně parametrizovaného grafického modelu Životního cyklu procesu (kap. 2.3) za jeho absenci v prostudované literatuře, nebo za jeho objektivní neexistenci? - Proč byl vytvářen zcela nový model zralosti a nebyl rozpracován některý ze stávajících modelů v oblasti výrobních procesů? - Jak lze jednoznačněji zdůvodnit a obhájit výběr kritérií do navrženého modelu? - Jaký je názor autora na zapojení metod vícekriteriálního rozhodování do navrženého modelu? - Platia navrhované kritériá či model pre ostatné odvetvia (napr. chemický priemysel, farmácia, poľnohospodárstvo či potravinársky priemysel a podobne)? - Ako ovplyvňujú úroveň a kompetencie informačného systému vzťahy v procesnom manažmente výrobného systému? - Rozhodnutia v procesnom riadení produkčného systému sa zrejme týkajú aj úrovní riadenia (organizácie) – strategickej, taktickej, operačnej. Vyjadrite svoj názor n túto skutočnosť, je to potrebné rozlíšiť? Teze disertační práce budou publikovány v souladu se směrnicí rektora (Studijní a zkušební řád VUT v Brně, čl. 43 odst. 3).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO