2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Využití nových poznatků o Generaci Y při jejich zařazování do podnikové praxe
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kruntorádová, Markéta; Mikulec, Luděk; Dobřický, Josef; Dohnal, Mirko; Dohnalová, Zuzana
  Disertační práce se zabývá problematikou Generace Y a jejím postavením v podnikovém prostředí a na pracovním trhu. Zvolená problematika představuje velmi aktuální téma z důvodů demografických změn ve společnosti a rostoucí strukturální a cyklické nezaměstnanosti mladých lidí. Při zpracování dizertační práce bylo vycházeno z teoretických poznatků nabytých studiem českých a zahraničních odborných monografií, publikovaných vědeckých článků v odborných časopisech, ostatních elektronických zdrojích a především z provedeného primárního výzkumů. Hlavním cílem disertační práce získání nových poznatků o Generaci Y, které by vedly k účinnějšímu zařazování mladých lidí (zejména absolventů vysokých škol) do podnikové praxe, s ohledem na existující nové poznatky v oblasti přístupu managementu k adaptaci a i stabilizaci mladých pracovníků na pracovní pozici. K dosažení hlavního cíle pak dále byly stanoveny 4 dílčí cíle a 4 výzkumné otázky s příslušnými hypotézami. Na základě rozboru teoretických východisek a sekundárních dat bylo navrženo schéma možné adaptace a stabilizace mladých pracovníků v podnikové praxi. Provedený primární výzkum pak kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístupy pro analyzování a deskripci jednotlivých částí. Výsledky výzkumů jsou prezentovány jak ve formě dílčích závěrů charakterizujících jednotlivé oblasti, tak ve formě souhrnného závěru, uvedeného do širšího kontextu v porovnání se zjištěným stavem současného vědeckého poznání. Práce obsahuje přínosy pro vědu a výzkum, podnikovou praxi i pedagogickou oblast a návrh pokračování výzkumné činnosti.
 • Item
  Tržní orientace a řízení vztahů k zákazníkům
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Frejková, Daniela; Chalupský, Vladimír; Karlíček, Miroslav; Stávková, Jana; Světlík, Jaroslav
  Disertační práce se zabývá tržní orientací (MO) a řízením vztahů k zákazníkům (CRM). MO i CRM jsou neustálým předmětem zájmu akademiků i praktiků, neboť jsou považovány za významné pro zajištění dlouhodobého úspěchu firem. Překvapivé je, že tyto dva strategické koncepty byly zkoumány odděleně. Chybí zde výzkum, který by systematicky analyzoval případné souvislosti mezi MO a CRM. Hlavním cílem práce je posoudit existenci souvislostí mezi koncepcí MO a koncepcí CRM. Práce byla vypracována na základě jak výzkumu sekundárního, tak výzkumů primárních. Pro získání komplexního pohledu na řešenou problematiku byly použity kvalitativní i kvantitativní metody. Hlavní primární výzkum této práce byl proveden pomocí dotazníkového šetření u firem z oblasti letectví v České republice. K naplnění dílčích cílů přispělo testování hypotéz. Předkládané výsledky představují cenný příspěvek k prohloubení znalostí o koncepcích MO a CRM. Byly odhaleny souvislosti mezi MO a CRM. Dále byl navržen a ověřen nástroj pro měření CRM a určena míra využití MO a CRM v analyzovaných firmách. Také byly identifikovány bariéry implementace MO a CRM, protože problémem zůstává skutečná aplikace těchto koncepcí v praxi firem. Byly formulovány závěry a doporučení a zdůrazněny přínosy pro teorii, praxi a oblast pedagogickou. Závěry práce poskytují příležitost k dalším výzkumům.
 • Item
  Znalostní management v Hi-Tech firmách
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Mucha, Martin; Němeček, Petr; Dvořák, Jiří; Kubík, Josef; Žufan, Pavel
  Dizertační práce se zabývá znalostním managementem v prostředí Hi-Tech firem v České republice. Práce se znalostmi ovlivňuje všechny podnikové oblasti. V kontextu podnikatelské úspěšnosti je potřebné posuzovat stanovené strategie a zajistit rozvoj podmínek, které vedou k budoucí udržitelnosti. Téma je orientováno na organizované využívání znalostí v podnikových řídících aktivitách a je kladen důraz na klíčové faktory znalostního managementu. Hlavním cílem dizertační práce je zpracování metodiky začlenění prvků znalostního managementu do řídících aktivit v rámci business konceptu v prostředí českého Hi-Tech sektoru. V návaznosti jsou vymezeny dílčí cíle. Definování cíle práce a jednotlivých hypotéz je provedeno na základě sekundárního výzkumu. Na základě primárního výzkumu, který kombinuje kvalitativní i kvantitativní metody, jsou provedeny dílčí závěry. Výsledky případové studie a malé skupinové diskuse jsou využity pro dotazníkové šetření, které jsou také podloženy teoretickými poznatky. Po sumarizaci dílčích závěrů jednotlivých výzkumných přístupů je vymezeno doporučení, které vyúsťuje v návrh metodiky. Důraz je také kladen na schematickou vizualizaci. V závěru práce jsou stanoveny přínosy v oblasti vědy a výzkumu, praxe, pedagogické oblasti a metodologie.
 • Item
  Užití kvalitativního modelování při řešení problematiky spojené s externím ratingovým hodnocením
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Krejčíř, Jaroslav; Rejnuš, Oldřich; Kulhánek, Lumír; Dohnal, Mirko; Myšková, Renáta
  Disertační práce pojednává o možnostech využití metod kvalitativního modelování při řešení problematiky spojené s externím ratingovým hodnocením. Metody kvalitativního modelování v praxi mohou pomoci v situacích, kdy je obtížná dostupnost všech relevantních kvantitativních dat. Tato metoda je doplněna statistickými metodami, především korelační analýzou. Externí ratingové hodnocení má úzkou souvislost s možností insolvence podnikatelského subjektu a následného bankrotu. V práci byly navrženy dva kvalitativní modely nabízející pohled na vzájemnou provázanost proměnných při možnosti bankrotu podniku. Vzhledem k přijatým právním úpravám byla také testována shoda ratingového hodnocení od různých externích ratingových agentur pomocí clusterové a korelační analýzy. Těchto znalostí bylo v různé míře využito při navržení kvalitativního modelu týkajícího se externího ratingového hodnocení, jenž je hlavním výstupem této disertační práce. Z výsledků modelu je možné určit scénáře dopadu regulace externího ratingového hodnocení na podnikatelský subjekt, investory, ale i regulatorní orgány.
 • Item
  Model hodnocení ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti v řízení podnikatelských subjektů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Hornungová, Jana; Kocmanová, Alena; Freiberg, František; Paseková, Marie; Škapa, Stanislav
  Dizertační práce je zaměřena na hodnocení ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti při řízení podnikatelských subjektů. Hlavním cílem je navržení modelu, který vychází z principu Balanced Scorecard. V práci je soustředěna pozornost na ekonomickou a sociální oblast, opírající se o teoretický základ Corporate Social Responsibility. Výsledkem dizertační práce je nejen sestavení modelu hodnocení výkonnosti podnikatelských subjektů, ale také metodika implementace vytvořeného nástroje, včetně zpracování strategické mapy. Součástí výstupu je definování klíčových ukazatelů výkonnosti, které jsou propojené v rámci hodnocení stanovených strategických cílů v jednotlivých perspektivách. Základním předpokladem pro splnění cíle je identifikace ekonomických a sociálních faktorů, které mají vliv na výkonnost v oblasti Informační a komunikační činnosti v České republice.