Model finančních toků v projektu

Abstract
Disertační práce je zaměřena do oblasti projektového řízení, jejímž cílem je zvolenou metodologií dosáhnout stanoveného hlavního cíle, tj. navrhnout model řízení finančních toků v projektu. Předpokladem splnění hlavního cíle je provedení primárního výzkumu ve sledovaném odvětví zpracovatelského průmyslu za předem daných kritérií. Tato kritéria jsou vymezená zejména dle zhodnocení současného stavu dané problematiky v České republice i v zahraničí, dále pak vedenými rozhovory v kvalitativním výzkumu, jejichž ověření proběhlo kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu, a také statistickým ověřením stanovených hypotéz. Na základě takto získaných a ověřených dat je navržen model řízení finančních toků v projektu, jež je mimo jiné postaven na uplatnění tzv. systémového přístupu, jehož předpokladem je optimalizace manažerského přístupu a rozhodování odrážejícího se v postupu tvorby rozpočtu ve vzájemných souvislostech trojimperativu při plánování projektu.
Presented dissertation thesis has focused on the project management; its objective has been to achieve set main goal applying used methodology, i.e., to propose a model of management of project financial flows. The pre-requisite of achievement of said main goal has been the primary research undertaken in the monitored area of processing industry, following criteria established in advance. These criteria have been formulated in particular in harmony with the evaluation of current condition of given issue both in the Czech Republic and abroad; furthermore, by interviews made in qualitative research, the verification of which has applied the combination of quantitative and qualitative research, as well as statistical verification of formulated hypotheses. On the basis of such acquired and verified data the model of management of project financial flows has been generated based, among others, on the application of so-called system approach, the pre-requisite of which has been the optimization of managerial approach and decision-making reflected in the process of budget creation in mutual links with three-imperative during project planning.
Description
Citation
ZVEJŠKOVÁ, M. Model finančních toků v projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) doc. Ing. Josef Kubík, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA (člen)
Date of acceptance
2014-11-21
Defence
Doktorandka uspokojivě odpověděla na položené otázky oponentů viz oponentní posudky. - Elektronické prostředí v řízení finančních toků projektů bude citlivé na šumy a také na možné (kybernetické) útoky; jak Váš model může v budoucnosti na tato nebezpečí reagovat? - Jaké jsou a budou problémy s integrovatelností modelů finančních toků v projektu do dalších modelů automatizovaného řízení v různých oblastech ekonomiky? - Autorka by měla přesněji specifikovat, co jsou převzaté postupy z literatury, a jaký je její vlastní přínos v práci. - Navržený model je pouze teoretický rámec, bylo by vhodné jej aplikovat a ověřit jeho vhodnost. Jaké mohou nastat problémy s jeho nasazením v praxi? - Objasněte blíže rozdíly v plánování nákladů metodami TOP-DOWN a BOTTOM-UP? - Jak lze pří řízení projektů dodržet včasnost a zamezit přečerpání rozpočtové částky? Teze disertační práce budou publikovány v souladu se směrnicí rektora (Studijní a zkušební řád VUT v Brně, čl. 43 odst. 3).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO