2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Trvanlivost a sanace vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Remeš, Hynek; Žižková, Nikol; Fridrichová, Marcela; Kolář,, Karel; Steuer, Radek
  Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je rozšířený způsob řešení fasád stávajících i nových občanských a průmyslových staveb. Z důvodu časté aplikace tohoto systému je problematika zabývající se jeho trvanlivostí a případnou sanací velmi aktuální. Prvky ovlivňující trvanlivost ETICS jsou stále předmětem zkoumání, rovněž tak i systematický a v praxi použitelný způsob sanace. Hlavním tématem této práce je shrnutí poznatků v problematice ETICS, zejména z pohledu pastovitých omítek a lepicích a stěrkových hmot na bázi portlandského cementu. V teoretické části je prodiskutována skladba ETICS, složení jeho součástí, technické požadavky a faktory ovlivňující trvanlivost. Experimentální část je věnována sanaci ETICS a ověření využití koloidního oxidu křemičitého k modifikaci stavebních hmot, jenž jsou součástí ETICS.
 • Item
  Vývoj vysokopevnostních betonů definovaných vlastností s využitím druhotných surovin
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Ondráček, Michal; Hela, Rudolf; Vítek,, Jan; Ďurica,, Tibor; Vymazal, Tomáš
  Rozvoj stavitelství je spojen i s aplikací nových stavebních metod a vývojem nových stavebních materiálů. Beton, jakožto jeden ze základních stavebních materiálů, je součástí tohoto vývoje. Zásadním zlom ve vývoji betonu a jeho vlastností nastal s používáním nových, účinnějších plastifikačních přísad. To umožnilo vyrábět betony s nižším vodním součinitelem za současného zvýšení jejich pevností. Postupně se hranice tlakové pevnosti betonu posunula o několik úrovní, kdy se v současné době běžně používají betony s pevností kolem 100 N/mm2 a při speciálních způsobech výroby betonu se pohybují pevnosti na úrovni 250 - 300 N/mm2. Negativním aspektem vývoje (ultra) vysokopevnostních betonů je jejich energetická a ekonomická náročnost. Charakteristickým rysem betonů vysokých pevností je velký obsah cementu a velmi jemných příměsí, zejména mikrosiliky. Jednou z možností jak zlepšit ekonomiku výroby těchto druhů betonů, je aplikování levnějších příměsí na bázi průmyslových odpadů. Obsahem této práce je sledování a popis vlastností vysokopevnostních betonů a práškových kompozitů, do kterých byly příměsi na bázi průmyslových odpadů dávkovány. Součástí této práce je i porovnání ekonomických parametrů jednotlivých druhů betonů.
 • Item
  Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Menšík, Pavel; Starý, Miloš
  Klimatické změny, jejich dopady na různé oblasti lidské činnosti a příprava zmírňujících a adaptačních opatření se stávají důležitým předmětem celosvětové politiky, a tedy i politiky v České republice. Podle výsledků výzkumu je účinek klimatických změn na minimální průtoky velmi významný a indikuje ohrožení zásobní funkce vodních zdrojů, které nemají dostatečnou akumulaci pro překrytí období sucha. Jednou z možností, jak předejít nebo úplně zabránit vzniku těchto problémů, je výstavba vodních nádrží nebo přehodnocení velikosti zásobních a ochranných objemů stávajících nádrží. V návaznosti na klimatické změny a jejich vliv na vydatnost vodních zdrojů roste v současné době také potřeba zapojení progresivních metod řízení provozu zásobní funkce nádrže. Disertační práce je zaměřena na zásobní funkci vodohospodářských soustav. Cílem disertační práce je vytvořit program vybavený grafickým uživatelským rozhraním, který umožní řešit zásobní funkci vodohospodářských soustav. Program umožňuje automatizovaně sestavit optimalizační a simulační model libovolného systému zásobení vodou a řešit na něm úlohy optimálního řízení a optimálního rozvoje. Vytvořený program byl verifikován na vybraném subsystému zásobení vodou.
 • Item
  Modelování ceny stavebního díla v závislosti na reálných smluvních vztazích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Čáp, Radim; Tichá, Alena; Špirková,, Daniela; Puchýř, Bohumil; Klee,, Lukáš
  Disertační práce se zabývá návrhem vhodných postupů při modelování ceny stavebního díla zhotovitelem při podání nabídky, s ohledem na možná rizika výstavbového projektu, se zaměřením na jeden typ smluvních podmínek FIDIC, tzv. Red Book. Jsou zde popsána rizika a cenové dopady na stavební zakázku ve fázi předvýrobní přípravy i ve fázi realizace.
 • Item
  Ekonomické charakteristiky životního cyklu stavebního díla
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Aigel, Petr; Tichá, Alena
  Ekonomické charakteristiky stavebního objektu v životním cyklu stavebního díla jsou velice obsáhlým tématem. Podchycují jak stránku ekonomickou, tak s tím spojenou i stránku technickou. Rovněž životní cyklus stavebního díla je velice obsáhlý, vstupuje do něj velká řada aspektů a vlivů majících dopad na toto dílo. Kromě nákladů a cen na pořízení a údržbu stavebního díla je nutné brát zřetel i na to, v jaké kvalitě bylo dílo provedeno, jak po stránce užitých materiálů, tak po stránce kvality provedení jednotlivých kostrukcí. Toto ovlivňuje výši nákladů, které na díle mohou vznikat jako nadbytečné a které mohou degradovat dílo jako celek. Práce se pokouší všechny tyto aspekty a vlivy popsat, třídit a vhodně používat ke sledování stavebního díla. Veškeré poznatky jsou zkoušeny na stavebním díle – rodinném domě. Základním kamenem je nalezení vhodného způsobu třídění provázející dílo v celém jeho životním cyklu, které nám umožní sledovat náklady a ceny na něm vzniklé. Závěr pak tvoří odpověď na otázky a hypotézu kladenou si v této práci.