Elektrické housle

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem nového designu elektrických houslí. Cílem práce je, odpoutat se od zažitých a tradičních tvarů barokních akustických houslí, které se v designu elektrických houslí často objevují. Elektrické housle se proto stávají jakousi náhražkou klasických houslí, přitom mohou být specifickým nástrojem, díky kterému lze experimentovat s houslovými tóny podstatně bohatěji. Nový návrh tvaru elektrických houslí, by měl být ergonomicky vyhovující pro pohodlnou hru na housle, ale zároveň zajímavý, nový a netypický. Při navrhování i výrobě musí být některé části klasických houslí ponechány (např. tvar krku nástroje nebo hmatník). Tyto části se mohou jen mírně měnit, jelikož každá zmiňovaná část má svou specifickou roli při hře na housle. Návrh houslí vychází ze základních ergonomických prvků houslí. Z klasických houslí jsou ponechány pouze části, u kterých se kvůli zachování funkčnosti nesmí změnit tvar. Tři do prostoru vyčnívající části těla podporují pohodlné držení nástroje a mechanika, která je na jejích koncích umístěná, umožňuje nastavitelnost držení nástroje dle houslistovy postavy. Housle dodržují osovou souměrnost, což je výhoda, jelikož nástroj mohou používat praváci i leváci. Návrh řeší i to, aby různé komponenty nepřekážely při hře na housle (např. potenciometry na ovládání hlasitosti a tónů nástroje nebo vstup pro kabel připojující nástroj k aparatuře). Jelikož tyto detaily při ovládání nemusí houslista vidět, ale ovládá je většinou pomocí sluchu, jsou umístěny do spodní části trupu houslí, kde při hře na housle nebudou ničemu vadit a překážet. Materiál použitý pro prototyp houslí je dřevo (možné kombinování různých dřevin pro lepší vizuální efekt a pro podpoření křivek těla nástroje), které se po vyfrézování povrchově upraví a nalakuje několika vrstvami laku. Komponenty k uchycení strun a nastavitelné mechaniky budou z kovu. Elektronika, která je uložená uvnitř v dutině těla nástroje, je kupovaný, doplňující komponent.
The bachelor thesis deals with the design of the new design of electric violins. The aim of the work is to break away from the stereotypes and traditional forms of baroque acoustic violins, which are in the design of electric violins often occur . Electric Violin therefore become a kind of substitute for classical violin , this may include a specific instrument , which allows to experiment with violin tones considerably richer . The new design of the shape electric violin should be ergonomically correct for easy violin , but interesting , new and unusual . When designing and manufacturing must be some part of classical violin left ( eg the shape of the neck or fingerboard ) . These parts may slightly vary because each said portion has a specific role to play violin . Proposal for violin based on the basic ergonomic features violin. From classical violin are left only parts which are to preserve functionality may change shape. Three into the protruding part of the body support a comfortable grip of instrument and mechanics, which is located at its ends , allows adjustability holding of instrument by violinist characters . Violin comply with rotational symmetry , which is an advantage , since the instrument can be used right-handed and left-handed. The proposal addresses the fact that the various components do not interfere with the violin ( eg potentiometers for volume and tone controls or instrument input cable for connecting the instrument to the apparatus ) . As these details when control may not see a violinist , but is usually controlled through hearing , are placed in the bottom of the hull of the violin , where playing the violin will not mind a useless way. The material used for the prototype of a violin is wood (possible combinations of various different types of wood for a better visual effect and to promote the curves of the body tools), which, after milling the surface treatment and paint several layers of lacquer . Components for attaching strings and adjustable drives are made of metal. Electronics, which is mounted inside the cavity of the tool body is bought, the additional component.
Description
Citation
DOMORÁD, P. Elektrické housle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design
Comittee
doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda) Mgr. Art. Žaneta Kögler (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) MgA. Matěj Říčný (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO