Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí, principem funkce synchronních strojů s permanentními magnety a analýzou jejich vlastností. V rámci práce je provedeno seznámení se s materiály permanentních magnetů a jejich uspořádání, dále pak konstrukcí motoru, kde jsou rozebrány typy vinutí, konfigurace stroje, typy motorů s permanentními magnety a přehled realizovaných řešení. V další části této práce je provedena analýza vlastností vybraných typů soustředěných vinutí se zaměřením na vznik jejich prostorových harmonických. Tyto data jsou pak srovnána s modelem motoru v programu FEMM. Dále je provedeno srovnání výpočtů těchto typů motorů a jejich simulací v programu RMxprt.
This thesis deals with the design, principles of permanent magnet synchronous machines and an analysis of their properties. As part of the work is done familiarization with the materials of permanent magnets and their arrangement, as well as construction of the engine where they are discussed types of winding machine configuration, types of motors with permanent magnets and the list of implemented solutions. In the next section of this paper is an analysis of the properties of selected types of concentrated winding with a focus on the emergence of harmonics. These data are compared with the model of the engine in the FEMM. Furthermore, a comparison of the calculations of these types of engines and their simulation in RMxprt.
Description
Citation
MENOUŠEK, L. Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci na téma Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanenetními magnety. Prezentoval výsledky simulací v programu FEMM. Předvedl svůl návrh synchronního stroje s permanentními magnety s využitím programu FEMM. Odpovědi na otázky oponenta neměl připraveny, otázky nezodpověděl. Doplňující otázky komise nebyly vůbec zodpovězeny.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO