Optická diagnostika oblouku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je rozdělení jednotlivých druhů elektrických výbojů, vysvětlení ionizace v plazmatu elektrického oblouku a objasnění energetické bilance uvnitř plazmatu. Elektrický oblouk představuje nežádoucí, těžko předvídatelný jev vyskytující se ve spínacích přístrojích při spínání a rozpínání obvodu. Dále jsou uvedeny starší metody vyhodnocování snímků pořízených vysokorychlostní kamerou. Na základě těchto snímků jsou vytvářeny ekvidenzity a ekvidenzitogramy sloužící k monitorování pohybu oblouku ve zhášecí komoře. Druhá část zahrnuje popis pokusu provedeného v laboratoři a popis vysokorychlostní kamery použité při pokusu. Dále je uvedena moderní metoda zpracování digitálního snímku pomocí výpočetního programu Matlab. Z pořízených snímků byl Matlabem vytvořen ekvidenzitogram znázorňující různé hladiny intenzity vyzařování.
The aim of this bachelor thesis is to sort out the individual types of electric discharges, explain the ionization inside the plazma of the electric arc and the elucidation of the energetic balance inside the plazma. The electric arc is an undesirable and hardly predictable phenomenon occurring in switching devices during switching on and switching off the electric circuit. Some older methods of image processing obtained by a high-speed camera are also mentioned. Based on the images obtained from the camera, it is possible to make an equidensity or an equidensitogram that is used to monitor the arc in a quenching chamber. The second part includes the description of an experiment performed in a laboratory and the description of the high-speed camera used during this experiment. A modern method of the image processing using software Matlab is also described. An equidensitogram showing different levels of radioation was made in Matlab from the obtained images.
Description
Citation
ČERMÁK, J. Optická diagnostika oblouku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci na téma Optická diagnostika oblouku. Prezentoval svoje laboratorní měření jističe pomocí vysokorychllostní kamery. Popsal způsob analýzy získaných obrázků pomocí programu Matlab. Uvedl příklady analýzy oblouku pomocí jím vytvořených funkcí. Popsal navženou demonstrační úlohu. Student zodpověděl dotazy oponenta. Částečně odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO