Rychlé přechodné děje v technice vysokého napětí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá zkoumáním a popisem rychlých přechodových dějů v technice vysokého napětí. První část práce se zabývá rozdělením rychlých přechodových dějů a popisu vlastností rázové vlny. Další část je zaměřená na popis atmosférických přepětí a na způsoby ochran proti vlivu přímého i nepřímého úderu blesku. Dále jsou v práci popsány základní charakteristiky a rozdělení svodičů přepětí. V další části jsou uvedeny některé druhy generátorů vysokého napětí využívané pro měření rázových impulzů ve vedení. V poslední části je uveden rozbor praktického měření impulzních vln a omezovačů přepětí pomocí Marxova generátoru.
This work deals with research and description of the fast transients in high voltage technics. First part deals with division of fast transients and description of an impulse wave properties. Second part is focused on atmospheric overvoltage description and on direct and indirect lightning surge protection methods. Next, there are described the main characteristics and division of the surge protection devices in the work. In the next part, there are introduced some sort of high voltage generators, used for meassurement of impulse wave in a transmission line. In the last part there is stated an analysis of practical measurement of impulse weaves and surge arresters by using a Marx generator.
Description
Citation
VALA, M. Rychlé přechodné děje v technice vysokého napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student seznámil komisi se svojí závěrečnou prací na téma Rychlé přechodné děje v technice vysokého napětí. Student odpověděl na otázky oponenta a vedoucího práce. Doplňující otázku položili doc. Baxanta a Ing. Bátora.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO