Číslicové zpracování rostlinných genomů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce navazuje na rozvoj v oblasti numerických reprezentací DNA sekvencí v uplynulých letech. Cílem bakalářské práce je zpracovat přehled numerických reprezentací DNA sekvencí a popsat vlastnosti a rozdíly genetického kódu jaderného a mitochondriálního genomu se zaměřením na rostliny. Zakončením je zhodnocení využitelnosti daných signálových reprezentací pro klasifikaci organismů. Teoretická část se zabývá popisem biologických skutečností, přehledem metod konverze DNA sekvence do signálové podoby, metodami klasifikace organismů a algoritmem DTW. Praktická část sestává z vytvoření uživatelské aplikace pro klasifikaci organismů na základě numerických reprezentací a analýza využitelnosti těchto reprezentací pro klasifikaci. Výstupy shlukové analýzy numerických sekvencí jsou srovnány s fylogenetickým stromem
This work continues in development of DNA numerical representation’s field in the recent years. The aim of this bachelor thesis is to work out an overview of numerical representations of DNA sequences and to describe the differences and properties of nuclear and mitochondrial genetic code focused on plants. Final objective is analysis of usability these signal’s representations for classification of organisms. The theoretical part is focused on description of biological facts, overview of conversion methods of DNA sequences into signals, the methods of organisms classification and the DTW algorithm. The practical part contain the created GUI application for organism classification based on numerical sequences and the analysis of usability these numerical representations for classification. The outputs of cluster analysis of numerical sequences are compared with the phylogenetic tree.
Description
Citation
JUGAS, R. Číslicové zpracování rostlinných genomů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Doc. Kozumplík položil otázku: Na základě čeho byl tvořen referenční znakový strom? Jak byly stanoveny vzdálenosti sekvencí? Ing. Škutková položila otázku: Jakým způsobem byl odstraněn lineární trend? Nedojde zvolenou metodou k odstranění specifické informace z průběhu signálu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO