Výroba držáku objemovým tvářením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce řeší návrh technologie výroby držáku z nízkolegované oceli 14 220.0, zhotoveného objemovým tvářením. Návrh vychází z velikosti série, která obsahuje 100 000 kusů za rok. V literární studii jsou shrnuty poznatky, týkající se technologie zápustkového kování a porovnání se stávajícími technologiemi. Byly posouzeny celkem dvě vhodné varianty výroby, kterými jsou zápustkové kování na bucharech a svislých kovacích lisech. U obou variant byl proveden teoretický rozbor, týkající se přiblížení dané technologie, výpočtů a volby vhodného stroje. Na základě tvaru výkovku bylo vybráno zápustkové kování na svislých kovacích lisech. Dále byl zpracován návrh výkovku včetně technologického postupu výroby. Vybraná varianta kování na svislých kovacích lisech byla řešena po stránce výpočtové, návrhu zápustky, použitého stroje a návrhu ostřihování. Pro navrženou technologii byl zvolen svislý kovací lis LZK 3150 B výrobce Šmeral a.s. Brno. Projekt dále obsahuje výkresovou dokumentaci dané součásti, výkovku, zápustek a fází výkovku.
The diploma thesis deals with suggestion of low alloy 14220.0, produced by solid forming. This suggestion is based on the size of series that contain 100 000 pieces a year. The essay contains knowledge refering to drop forging technology and comparison with existing technologies. Two suitable variants of production were assessed, these variants are drop forging with hammers and vertical forging press. Both theories were theoretically analised in order to describe given technology. The analysis also contains calculation and suitable machine choice. Drop filling on vertical forging presses was chosen because of forging type. Furthemore forging proposition was treated including production technique. The chosen variant contains calculation, suggestion of a die, machine that was used and suggestion of flash trimming. For suggested technology was chosen vertical press LZK 3150 B. Its producer is Šmeral a.s. Brno. This project also contains technical drawings of the given component, forge, dies and phase of forging.
Description
Citation
ŠPAČEK, A. Výroba držáku objemovým tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO