2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 523
 • Item
  Parogenerátor pro jadernou elektrárnu s rychlým reaktorem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Karička, Radoslav; Šen, Hugo; Nesvadba, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout parogenerátor, ve kterém na straně teplonositele proudí sodík, a na straně druhé proudí voda a vodní pára (H2O). Hlavní myšlenkou této diplomové práce je navrhnout takový parogenerátor, který vyloučí nebo eliminuje možnost nežádoucí reakce sodíku s vodou a v případě, že k tomuto jevu dojde, tak minimalizovat škody způsobené touto reakcí. Práce obsahuje dostupné informace o provedení parogenerátorů, volbu parogenerátoru, potřebné výpočty pro návrh a zkonstruování a zhodnocení.
 • Item
  Modelování fázového složení žárupevných ocelí a jejich spojů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Dvořáček, Ondřej; Jan, Vít; Foret, Rudolf
  Tato práce se zabývá problematikou vlivu teplotní expozice na strukturní stálost nízkolegovaných feritických žárupevných ocelí a jejich svarových spojů. Úvodní kapitola obsahuje přehled o druzích a vlastnostech těchto ocelí a o degradačních mechanismech, které v nich mohou probíhat. V další části je stručně komentována metoda CALPHAD, která se používá k získání řešení fázové rovnováhy vícesložkových soustav a její použití ve výpočtovém programu Thermo-Calc pro modelování fázových diagramů a fázového složení ocelí. V jeho nadstavbě DICTRA, umožňující simulaci difúzně řízených reakcí v materiálu, jsou pak provedeny simulace redistribuce uhlíku ve vybraném experimentálním svarovém spoji. V experimentální části práce je studován svarový spoj ocelí 15 128 a 15 313 při čtyřech různých podmínkách tepelné expozice. V závěru jsou porovnány výsledky experimentů a výpočtového modelování.
 • Item
  Studium pojivových systémů pro technologii Warm box
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Lenghardová, Romana; Rusín, Karel; Malec, Silvestr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M2332-00 předkládá studii pojivových systémů pro technologii Warm box. Na základě literární studie problematiky technologie Warm box byly odzkoušeny pojivové systémy na bázi sodných silikátů, biogenních pojiv – proteinů, polysacharidů a fenolických pryskyřic. Fenolické pryskyřice a biogenní pojiva (K2 a Technická želatina) se ukázala jako nejvhodnější pro výrobu jader technologií Warm Box. Biogenní pojiva jsou navíc ekologicky nezávadná.
 • Item
  Řezná keramika a její efektivní využití
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Fialová, Kateřina; Humár, Anton; Prokop, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na řeznou keramiku a její efektivní využití. Úvodní část práce obsahuje podrobnou charakteristiku keramických řezných materiálů z hlediska jejich dělení, fyzikálně mechanických vlastností, způsobu výroby a značení. Hlavní část je zaměřena na řeznou keramiku ve výrobním sortimentu předních světových výrobců nástrojových materiálů a hodnocení řezivosti konkrétních materiálů těchto výrobců. K tomuto účelu je zpracována podrobná analýza doporučených řezných podmínek, zaměřená na efektivní využití keramických materiálů. Technicko-ekonomický rozbor potvrzuje, že současné efektivní aplikace nástrojové keramiky jsou omezeny pouze na vybrané případy obrábění litin, ocelí a slitin.
 • Item
  Komunikační strategie podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Pokorná, Martina; Šimberová, Iveta; Jánošík, Miroslav
  Cílem diplomové práce je vytvoření ekonomicky výhodné komunikační strategie, která zvýší pozornost a nejlépe zapůsobí na lidi, čímž se také zlepší postavení společnosti ARAVER CZ na trhu.