Výukový modul pro měření v předmětu Výkonová elektronika 1

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací univerzálního tranzistorového měniče do předmětu Výkonová elektrotechnika 1. Výstupem této diplomové práce bude tranzistorový měnič, který bude sloužit jako demonstrativní pomůcka v laboratorních cvičeních kurzu výkonové elektrotechniky. Na laboratorním přípravku si studenti budou moci prakticky ověřit svoje teoreticky získané znalosti z dané problematiky. Součástí teoretického rozboru budou simulace navrhovaných obvodů prostřednictvím programu třídy Spice.
This thesis describes the design and implementation of the transistor inverter to the subject of power electronics first outcome of this thesis will transistorized inverter that will serve as a demonstration tool in laboratory practice course electrical power. The laboratory preparation, students will be able to virtually test your theory acquired knowledge of the issue. Part of the theoretical analysis will be proposed circuit simulation program through classes Spice.
Description
Citation
TUHÝ, L. Výukový modul pro měření v předmětu Výkonová elektronika 1 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-11
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Výukový modul pro měření v předmětu Výkonová elektronika 1. Diplomant prezentuje přehledně a srozumitelně. Otázky oponenta jsou odpovězeny a v diskuzi student reaguje pohotově. Komisí je práce hodnocena výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO