Řídicí elektronika pro biohazard box

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá návrhem řídící elektroniky systému pro monitorování pracovních podmínek v laboratorním. Podrobně je rozebrána problematika kategorizace laboratorních boxů s laminárním prouděním, určení charakteristických provozních veličin a způsob jejich monitorování. Dále je provedena funkční specifikace celého zařízení a na ní navazuje koncepce návrhu možného řešení spolu s výběrem komponent pro realizaci. V závěrečné části je popsán navrhovaný komunikační protokol pro komunikaci hlavní řídicí jednotky s rozšiřujícím modulem.
The submitted work describes design of the electronic working condition monitoring system for laboratory Is analyzed in detail the issue of categorization of laboratory laminar flow hood, determine characteristic of operating variables and their monitoring. Next is described a functional specification of the whole device and it follows the design concept of the possible solutions along with a selection of components for implementation. At the last part is described proposal communication protocol for communication between a master unit and auxiliary slave unit.
Description
Citation
PAVLAS, L. Řídicí elektronika pro biohazard box [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (místopředseda) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (člen) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-10
Defence
Student seznámil komisi s cílem a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. Otázky v diskuzi: Komise se dotazuje na výsledky testů či simulací. Student odpovídá, že výsledky nejsou. Proč je deska tolik rozměrná a není optimalizována na menší velikost? Student odpovídá, že k redukci velikosti by došlo po otestování funkčnosti desky. Byla vyrobená deska již připojena a co na ní bylo ověřeno? Student odpovídá, že bylo ověřeno spínání. V jakém stavu je aktuálně vyvíjený software? Student odpovídá, že jsou zrealizovány knihovny, optická signalizace, čtyři akustické sirény. Jaká je elektrická funkce trubičkové pojistky? Co chrání? Student odpovídá, že chrání motor.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO