Svařování rotorových materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá základní problematikou svařování rotorových materiálů. Popisuje podstatu svařování a způsoby detekce vad vzniklých svařováním. Dále je podrobněji rozebrán vznik heterogenních svarových spojů a vliv jednotlivých prvků ve svaru na vlastnosti výsledného svarového spoje. Je zde uvedeno podrobné rozdělení žárupevných ocelí a principy jejich žárupevnosti. Práce obsahuje přehled metod svařování, které se používají při svařování rotorových materiálů a jednotlivé metody jsou podrobněji popsány. Součástí práce je i uvedení teplotních procesů při svařování. V experimentální části je zhodnocena makrostruktura, tvrdost, vliv předehřevu a použitá metoda při provedení návaru na materiál 26NiCrMoV14-5.
This thesis deal with the basic problems of welding rotor materials. It describe the essence of welding and ways of detecting defects caused by welding. Furthermore, it is covered in more detail the formation of heterogeneous welds and the impact of individual elements in the weld on the properties of the resulting weld. It lists detailed breakdown of creep-resistant steels and principles of their heat resistance. The thesis gives an overview of welding used in welding rotor materials and various methods are described. The work also includes commissioning of thermal processes in welding. In the experimental part is evaluated macrostructure, hardness and the method used in the implementation of the cladding material 26NiCrMoV14-5.
Description
Citation
PALÁN, M. Svařování rotorových materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Posluchač seznámil zkušební komisi s obsahem bakalářské práce. Zodpověděl dotazy oponenta. Dotazy zkušební komise: 1. Vysvětlete rozdíl mezi creepem a žárupevností. 2. Kde je referenční bod při měření tvrdosti? 3. Jak definujete vadu ve svaru? 4. Jaké tepelné zpracování musí následovat po svařování?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO