Studium systémů založených na fosfolipidech pro sonografické aplikace.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V bakalářské práci byly pomocí metody UV-VIS spektrofotometrie studovány solubilizační schopnosti povrchově aktivních látek a fosfolipidů. Byla zjišťována koncentrace látek solubilizovaných uvnitř zmíněných systémů. Zástupcem povrchově aktivních látek byl zvolen cetyltrimethylamonium bromid (CTAB), sodium dodecylbenzensulfonát (SDBS) a Triton X-100. Zástupcem fosfolipidů byl zvolen lecithin a komerčně dostupný přípravek SonoVue®. Solubilizační schopnosti byly zkoumány pomocí hydrofobních solutů Sudan Red G (SRG), Oil Red O (ORO) a 1-naphtolu z důvodu získání modelového systému solubilizovaných léčiv, popřípadě vitaminů, které jsou taktéž hydrofobního charakteru. Chování jednotlivých solutů v tenzidech bylo zkoumáno v mírně polárním prostředí fyziologického roztoku (0,15 M roztok NaCl), chování solutů v lecithinu bylo naopak zkoumáno v prostředí Mili-Q vody. Bylo zjištěno, že koncentrace solubilizovaných hydrofobních solutů uvnitř micel tenzidů odpovídá řádově desítkám až stovkám mikromolů na litr. S rostoucí koncentrací tenzidů roste koncentrace solubilizovaných solutů. Výsledky získané během této práce mohou být využity k dalším experimentům či výzkumu v oblasti zaměřené na solubilizaci léčiv v kontrastních látkách využívaných v ultrasonografii.
The aim of this thesis was to determine solubilizing capacity of surfactants and phospholipids using the UV-VIS spectrophotometry. The concentrations of solubilized substances within these systems was further determined. From the surfactant group, three representatives were selected, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS) and Triton X-100. From the phospholipid group, lecithin and commercially available SonoVue® were chosen. The solubilizing capacity was determined using hydrophobic solutes Sudan Red G (SRG), Oil Red O (ORO) and 1-naphtol in order to obtain a model system of solubilized drugs or vitamins which are also hydrophobic. The behavior of solutes in surfactants was determined in a moderate polar medium of physiological saline (0.15 M NaCl), the behavior of solutes in lecithin was conversely determined in Mili-Q water medium. The determined concentration of solubilized hydrophobic solutes inside the micelles of surfactants is within the range of tens to hundreds of micromoles per liter. With increasing concentration of surfactant increases the concentration of solubilized solutes. The results obtained in this work can be used for further experiments and research focused on solubilization of drugs in contrast agents used in ultrasonography.
Description
Citation
ÜBERALL, M. Studium systémů založených na fosfolipidech pro sonografické aplikace. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Márová – forma přidaného barviva, studium procesu Veselý – terminologie
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO