NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh polyfukčního domu se nachází na území města Brna a to přesněji Brna - střed. Půdorysná stopa navržených objektů doplňuje chybějící hmotu nároží. Vytváří tak jaký si pomyslný spojovací uzel obou uličních front. Stavby také respektuje výšku přiléhajících budov. Celý objekt sestává z jednoho podzemního a šesti nadzemních podlaží. Směrem k ulici Bratislavská je snaha parter co nejvíce otevřít a zpřístupnit pěšákovi prostor vnitrobloku. Zároveň díky tomu vzniká jaký si před prostor přímo naproti divadlu Radost, který mohou návštěvníci divadla volně využít. Ulice Stará je pak pojata jako klidnější ulice s průchodem v parteru a řadou obchodů, které lákají pěšáka právě ke vstupu mezi budovy. Na nároží je pak v parteru umístěna prostorná kavárna. V objektu na ulici Bratislavská jsou ve druhém podlaží společenské prostory pro najemníky bytů a ve třetím až šestém samotné byty. V druhém objektu na ulici Stará jsou byty umístěny v druhém až šestém podlaží.
Proposal for the multifunctional building is located within the City and to more accurately Brno - center . The shape of the proposed buildings complements the missing mass corner . It creates what the imaginary connecting node both street front . Buildings also respects the height of adjacent buildings . The whole building consists of one basement and six floors. Towards the street in Bratislava effort to parter is as open as possible and make pawn courtyard space . At the same time due to what arises from the space directly opposite the theater joy that visitors can theater be used freely . Old Street is then conceived as a quieter street with passing on the main floor and a number of shops that attract a pawn just to enter the building. On the corner is then in a spacious ground floor cafe . The building in the street in Bratislava are on the second floor lounge for tenants and the third to the sixth apartments themselves . In the second building on the street of old apartments are located in the second to sixth floors .
Description
Citation
ŠEBESTOVÁ, P. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Jiří Suchomel (předseda) doc.Ing.arch. Zdeněk Jiran (člen) doc.Ing.arch.Akad.arch. Ľubomír Titl (člen) Ing. arch. Zdeněk Trefil (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-05-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO