Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály a CNC technologie

Abstract
Dizertační práce je zaměřena na analýzu měrných řezných sil a doprovodných jevů při obrábění nových materiálů, kompozitních materiálů. Experimentální část práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. V první kapitole je podrobně analyzován vývoj měrných řezných sil při změně řezných podmínek. Experimentální obrábění sklo-polyesterového a uhlíko-epoxidového kompozitního materiálu je popsáno pro případy nastavení vláken výztuže pod úhly 0 a 90 (tzn. orientace vláken ve směru a kolmo na směr posuvové rychlosti). Dále je popsán vliv opotřebení nástroje na změnu velikosti měrné řezné síly. V poslední části kapitoly je provedeno srovnání hodnot měrných řezných sil při obrábění frézovacími nástroji z SK, na nichž jsou naneseny rozličné typy povlaků. Druhá kapitola popisuje měření zvukových spekter obráběcího procesu, tvorbu zvukových map a hledání možných závislostí mezi dominantními frekvencemi zvukového spektra a měrnou řeznou silou, respektive VB opotřebením řezného nástroje. Tato měření jsou popsána pro případy obrábění oceli 15 260.7 a sklo-polyesterového kompozitního materiálu.
This dissertation thesis is focused on the analysis of specific cutting forces and accompanying effects during machining of the new materials, composite materials. The experimental part is split up to two main chapters. In the first chapter, the development of specific cutting forces is analyzed in detail when cutting conditions are changing. The experimental machining of glass/polyester and carbon/epoxy composites is described for fibers orientations 0 a 90 (ie, the orientation of the fibers in the feed rate direction and perpendicular to the feed rate direction). The influence of the cutting tool flank wear on the specific cutting force is investigated further. The last section compares the values of specific cutting forces when machining with carbide milling tools deposited by different types of coating. The second chapter describes the measurement of sound spectrums generated by cutting process, sound maps creating and finding possible correlations between dominant frequencies of the sound and the specific cutting forces, or the cutting tool flank wear. The measurements are described for the cases of machining steel 15 260.7 and glass-polyester composite material.
Description
Citation
FIALA, Z. Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály a CNC technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) Ing. et. Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. (člen) prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (člen) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen)
Date of acceptance
Defence
DDP je velmi aktuální vzhledem k současnému prudkému nárůstu komerčního využití kompozitních materiálů v tradičních i netradičních aplikacích. Současně s dynamikou rozvoje těchto materiálů je třeba též získávat vědedky podložené informace o jejich vlastnostech, chování i možnostech obrábění. Autor práce shromáždil, experimentálně ověřil a podrobně vyhodnotil soubor teoretických poznatků, i výsledků provedených zkoušek, čímž významně přispěl k dalšímu vědeckému rozvoji technologie obrábění vláknově vyztužených kompozitů, i zefektivnění jejich obrábění na CNC strojích v praxi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO