OPTIMALIZACE ANALYTICKÉ METODY VÝPOČTU OPOTŘEBENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Abstract
Disertační práce se zaměřuje na problémy související s určováním výše opotřebení (zjištění zbývající technické hodnoty), které jsou v praxi řešeny. Zabývá se přehledem různých používaných metod. Základním předpokladem disertační práce je ucelený přehled o postupu výpočtu a používaných metodách. Tato oblast, stanovení opotřebení nemá s výjimkou cenového předpisu přesně stanovený postup, ani nejsou řešeny okolnosti, za jakých by měla ta které metoda být použita. Různé možné postupy, případně nepřesnosti mohou mít za následek zpochybňování znaleckých posudků např. při soudním řízení. V závěru disertační práce je uvedeno, jaký postup výpočtu opotřebení by pro jaký účel měl být použit a je také navrženo několik alternativních postupů.
The dissertation focuses on the problems associated with determining the amount of wear (finding the remaining technical values) that are being addressed. It deals with an overview of the different methods used. The basic premise of the thesis is a comprehensive overview of the calculation procedure and the methods used. This area of wear does not except the price regulation precisely defined procedure, nor are they addressed the circumstances in which that would be the method to be used. Various possible methods or inaccuracies may result in questioning the expert opinions as at trial. In conclusion of this dissertation is shown how the calculation procedure should wear for what purpose should be used and it is also proposed several alternatives.
Description
Citation
HLAVINKOVÁ, V. OPTIMALIZACE ANALYTICKÉ METODY VÝPOČTU OPOTŘEBENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (člen) Ing. Barbora Kropáčková (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. (člen) Ing. Karel Abraham (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO