Administrativní budova v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresu tvaru a výkresů výztuže řešeného prvku. Řešená stropní deska se nachází nad 1NP.Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočtovém programu SCIA Engineer. Výsledné hodnoty vnitřních sil jsou porovnány s výsledky zjednodušené metody. Další část této práce se zabývá problematikou výpočtu lokálně podepřených desek a je provedeno srovnání výsledků normy ČSN EN 1992 a ČSN 73 1201. Na závěr je proveden návrh železobetonového oboustranně vetknutého sloupu.
The bachelor thesis is aimed for design of monolithic reinforced concrete slab of residential building, elaboration of shape and drawings of reinforcement of selected structural element. The slab is situated over the first floor. Calculation of internal forces is made by software system SCIA Engineer. Results of internal forces are compared with results of simplified method. Another part of this document is about issues in calculating of locally supported slabs and is done comparison of results by ČSN EN 1992 and ČSN 73 1201. Finally I performed design of concrete double cantilever column.
Description
Citation
BENDA, L. Administrativní budova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO