2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 29
 • Item
  Hybridní model metaheuristických algoritmů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Šandera, Čeněk; Šeda, Miloš; Zelinka, Ivan; Matoušek, Radomil
  Hlavním tématem této disertační práce jsou metaheuristické algoritmy v obecnějším pojetí. Úvodní kapitoly se venují popisu širšího kontextu metaheuristik, tedy ruzným optimalizacním problémum, urcování jejich složitosti a samozrejme prístupum k jejich rešení. Navazující obsáhlá diskuze o metaheuristikách a jejich typických vlastnostech je následována ukázkami nekolika vybraných metaheuristických konceptu. Na odpozorovaných vlastnostech je vybudován obecný metaheuristický model vhodný pro vývoj nových i hybridních algoritmu. Celá práce je zakoncena ukázkami autorových publikací s diskuzí o jejich užití ve vybudovaném modelu. Na přiloženém CD je k dispozici i programová implementace obecného modelu, která tvoří nedílnou součást této disertace.
 • Item
  Matematické metody pro zpracování obrazu v biologických pozorováních
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Zikmund, Tomáš; Chmelík, Radim; doc. RNDr.Petr Matula, Ph.D.; Krejčí, František
  Dizertační práce se zabývá zpracováním obrazu v digitální holografické mikroskopii a rentgenové počítačové tomografii. Těžiště práce spočívá v návrhu postupů pro zpracování dat v daných oblastech biologických experimentů. Transmisní světelná holografická mikroskopie je použita zejména pro kvantitativní fázové zobrazení transparentních mikroskopických objektů, jako jsou živé buňky. Fázové obrazy jsou ovlivněny fázovými aberacemi, které ztěžují studium buněk. V této práci je prezentován nový algoritmus pro dynamické zpracování fázových obrazů živých buněk v časosběrné sérii. Algoritmus kompenzuje deformace fázového obrazu použitím metody vážených nejmenších čtverců. Navíc ve fázovém obrazu identifikuje a segmentuje individuální buňku. Tyto vlastnosti algoritmu jsou rozhodující pro kvantitativní fázové zobrazení buněk v reálném čase a řízení průběhu experimentu. Účinnost navrženého algoritmu je demonstrována na obrazech krysích nádorových buněk prostřednictvím mimoosového holografického mikroskopu. Rentgenová počítačová tomografie s vysokým rozlišením je stále více používanou technikou pro studium mikroarchitektury kostí malých hlodavců. V této části práce je provedena analýza kortikální a trabekulární distální poloviny krysích stehenních kostí. Vyvinuli jsme metodu pro mapování pozice a rozměrů kortikálních povrchů od centrální podélné osy s jednostupňovým úhlovým rozlišením. Touto metodou jsou zkoumány tvarové odlišnosti krysích stehenních kostí mezi experimentálními skupinami. Orientace kostí je v tomografických řezech vyrovnána před mapováním pomocí navrženého postupu standardizace tomografických dat. Aktivita remodelačního procesu dlouhé kosti je také studována na systému kortikálních kanálků.
 • Item
  Parametrická tvarová optimalizace letounu z aerodynamického hlediska
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Dofek, Ivan; Fiľakovský, Karol; Salga, Jaroslav; Brož,, Václav
  Práce se zabývá využitím geometrické parametrizace pro tvarový popis některých částí letounu. Geometrická parametrizace je použita pro vytvoření parametrického modelu leteckého profilu. Tento parametrický model umožňuje lokální deformace pobrchu profilu a může být snadno aplikován pro generování geometrie křídla nebo jiných částí letoumu. Některé vlastnosti parametrického modelu byly testovány aplikací v aerodynamické optimalizaci. Dále se práce zabývá parametrickým popisem listu vrtule, jeho aerodynamickou optimalizací a hlukovou analýzou. Pro list vrtule byly vytvorěny distribuční funkce řídících parametrů, které je možné použít při aerodynamické optimalizaci listu vrtule. Geometrická parametrizace slouží pro identifikaci polohy a další vlastností zdrojů hluku.
 • Item
  Stability of Neutral Delay Differential Equations and Their Discretizations
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Dražková, Jana; Čermák, Jan; Čermák, Libor; Šremr, Jiří
  Disertační práce se zabývá asymptotickou stabilitou zpožděných diferenciálních rovnic a jejich diskretizací. V práci jsou uvažovány lineární zpožděné diferenciální rovnice s~konstantním i neohraničeným zpožděním. Jsou odvozeny nutné a postačující podmínky popisující oblast asymptotické stability jak pro exaktní, tak i diskretizovanou lineární neutrální diferenciální rovnici s konstantním zpožděním. Pomocí těchto podmínek jsou porovnány oblasti asymptotické stability odpovídajících exaktních a diskretizovaných rovnic a vyvozeny některé vlastnosti diskrétních oblastí stability vzhledem k měnícímu se kroku použité diskretizace. Dále se zabýváme lineární zpožděnou diferenciální rovnicí s neohraničeným zpožděním. Je uveden popis jejích exaktních a diskrétních oblastí asymptotické stability spolu s asymptotickým odhadem jejich řešení. V závěru uvažujeme lineární diferenciální rovnici s více neohraničenými zpožděními.
 • Item
  Diagnostika hydraulických soustav letadel
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Bencalík, Karol; Třetina, Karel; Rousek, Miroslav; Klement, Josef
  V letectví se přikládá velký důraz na bezpečnost letecké techniky. Aktuální technický stav letounu a jeho systémů je tedy důležitým parametrem pro jeho letovou způsobilost. Pro určení technického stavu prvku by bylo vhodné srovnání dat měřených za letu s parametry udávanými výrobcem, jež jsou měřeny za provozních podmínek. Disertační práce se zabývá použitím bezrozměrných čísel pro diagnostiku hydrogenerátoru a možnostmi diagnostiky vybraných prvků.