VZTAH MEZI NÁJEMNÝM A CENOU POZEMKU V CENOVÉ MAPĚ

Abstract
Disertační práce se zaměřuje na aktuálnost problémů, v souvislosti s nájemným z pozemku a cenovou mapou stavebních pozemků, které jsou v praxi řešeny. Zabývá se přehledem vývoje nájemného a cenových map v České republice a zahraničí. Základním předpokladem disertační práce je získat veškeré údaje o vztahu mezi nájemným a obvyklou (tržní, obecnou) cenou pozemku v cenové mapě v České republice. Tato oblast, vztah nájemného a ceny pozemku, není doposud zcela prozkoumána. Nedostupnost těchto dat může mít za následek zpochybňování znaleckých posudků např. při soudním řízení. Závěry disertační práce uvádějí, jak na sobě závisí nájemné z pozemku s cenou uvedenou v cenové mapě stavebních pozemků. Tento procentuální vztak jsem určil jak pro jednotlivá města (Praha, Brno, Olomouc), tak pro celou Českou republiku jako celek.
The dissertation is focused on current issues in the connection with the rental price of land and construction land maps, which are addressed to practice. It deals with an overview of the development of rental and price charts in the Czech Republic and abroad. The basic precondition of the dissertation is the existence of data dealing with the relationship between rents and the usual (market, global) price of land in the price map in the Czech Republic. This area, the relationship of rents and land prices, has not yet been fully explored. The unavailability of this data can result in questioning the expert opinions for example in court proceedings. The conclusions of the dissertation illustrate, how interdependent ground rent with the price specified in price map constructions of land. The percentage of the relation I have determined to both individual cities (Prague, Brno, Olomouc), and all the Czech Republic as a whole.
Description
Citation
KUBÍČEK, J. VZTAH MEZI NÁJEMNÝM A CENOU POZEMKU V CENOVÉ MAPĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (člen) Ing. Barbora Kropáčková (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. (člen) Ing. Karel Abraham (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO