Energetická spotřeba rovnotlaké a různotlaké destilace technického lihu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předkládaná práce porovnává spotřebu tepla dvou jednotek na výrobu technického lihu. Cílem práce je srovnání běžného uspořádání rektifikační koncovky lihovaru s alternativním uspořádáním, založeným na modifikovaném tlakovém profilu zařízení. První jednotka je založena na klasickém uspořádání varny, pracujícím za atmosférického tlaku. Druhá, alternativní jednotka pracuje s rozdílným tlakem v kolonách. V tomto případě jsou tlaky voleny tak, aby bylo možno pomocí kondenzačního tepla v hlavě přetlakové rektifikační kolony vytápět vařák vakuové záparové kolony. Princip rozdílných tlaků v obou kolonách a vhodná volba tohoto rozdílu umožní navíc výhodné využití přebytkového tepla. Zároveň se zmenší riziko napékání inkrustů ve vařáku záparové kolony, protože tato pracuje za nižších teplot než záparová kolona atmosférického provedení. Porovnávanými medii v této práci jsou: Množství páry použité pro vařáky obou kolon, množství chladící vody použité pro kondenzaci a chlazení jednotlivých procesních toků. Dále pak přibližný odhad spotřeby elektrické energie pro čerpadla a další stroje. Pro obě jednotky je uvažováno jak stejné množství zápary, tak stejné množství produktu srovnatelné kvality. Produktem je technický líh 96,4% a. a. o teplotě 25°C.
This hork compares the heat consumption of two units for the production of technical alcohol. The aim is to compare ordinary arrangement of rectifying distillery with an alternative arrangement, based on a modified pressure device profile. The first unit is based on the classic arrangement brewhouse, working at atmospheric pressure. The alternative unit works with different pressures in columns. In this case, the pressures are chosen so that it was possible to use heat from the head of overpressure rectification column for reboiler of vacuum mash column. The principle of pressure differences between the two columns and appropriate choice for this difference also allows the beneficial use of surplus heat. It also reduces the risk of clinkering incrusts in reboiler mash column because this works at lower temperatures than the mash column atmospheric embodiment. The comparisons of the media in this work are: The amount of steam used for reboilers of both columns, the amount of cooling water used for condensation and cooling of process streams. Furthermore, an approximate estimate of electricity consumption for pumps and other machinery. For both units is considered the same amount of mash and the same amount of product of comparable quality. The product was a technical alcohol 96.4% aa at a temperature of 25 ° C.
Description
Citation
AUDY, D. Energetická spotřeba rovnotlaké a různotlaké destilace technického lihu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO