Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik aerodynamických sil a také je popsáno proudění okolo profilu. Druhá část práce se zabývá vlivem geometrie profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. To je ukázáno na profilech NACA čtyřmístné a šestimístné série, na jejich vztlakových a momentových čárách a polárách. Poslední část práce popisuje aerodynamické tunely a měření v nich. Práce se zaměřuje na měření sil a momentů pomocí aerodynamických vah a na měření statického a celkového tlaku. Měření rychlosti je zaměřeno na laserovou dopplerovskou anemometrii, žárovou anemometrii a PIV metodu. Velmi stručně jsou ukázány vybrané metody vizualizace proudění. Je zde také ukázáno porovnání charakteristik profilů získaných měřením v aerodynamickém tunelu a numerickou simulací v programu Xfoil.
This bachelor´s thesis describes an influence of geometric characteristics of an airfoil on its aerodynamic properties. The first part of the thesis defines airfoil, describes its geometric characteristics, emergence of aerodynamic forces and convection around airfoil. The second part deals with influence of profile geometry on aerodynamic properties of airfoils. It is shown on NACA four and six digit profiles, in their buoyancy and moment lines and polars. The last part deals with wind tunnels and measurement in them. The thesis focuses on forces and moments measurement by force balances and static and total pressure measurement. Velocity measurement is focused on the laser Doppler velocimetry, on the hot-wire velocity probe and PIV method. Very briefly selected flow visualization methods are shown there. Comparison of profile characteristic obtained by measuring in wind tunnels and numerical simulation in Xfoil program is also shown there.
Description
Citation
FOLTÝN, P. Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO