Strategie konkurenčních střetů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá volbou optimální konkurenční strategie pro firmu Sulko. Práce se skládá z analýzy současného stavu, teoretických východisek a návrhové části. V analýze současného stavu je zkoumáno, zda firma má určenou konkurenční strategii a stanoveny strategické cíle. V teoretické části je nastíněna problematika konkurenční strategie, procesu tvorby strategie a konkurenční výhody. V návrhové části je provedena strategická analýza obecného a oborového okolí firmy i samotné firmy Sulko. Návrhová část obsahuje srovnání firmy Sulko s deseti nejvýznamnějšími konkurenty na trhu a je zde proveden praktický příklad na reakci těchto všech firem na zákazníkovu poptávku po výrobku. Závěrem je určena optimální konkurenční strategie.
The thesis deals with the optimal choice of competitive strategy for the company Sulko. The work consists of an analysis of the company´s current state, the theoretical background and the proposal part. The part of thesis analyzing the company´s current state focuses on whether the company has a competitive strategy and strategic goals set. The theoretical part describes the issue of competitive strategy, the process of strategy formation and competitive advantages. The third part includes the comparison of Sulko to the top ten competitors at the market and also there is a practical example of all companies´ responses to customer´s demand for a product. Finally, the optimal competitive strategy is determined.
Description
Citation
JÍLEK, S. Strategie konkurenčních střetů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-05
Defence
Otázky vedoucího a oponenta zodpovězeny. Otázka Ing. Hanušová: 1) Hodnocení kritérium K6 (riziko), s. 108 práce: o jaká rizika se jedná? Jak posoudil rizika (míra) u dané firmy? Co do rizik zahrnuje? 2) Je dobře nastaven cíl zisku? Jaká je předpokládaná inflace? Kolik je nominální a reálný cíl zisku? 3) Jak zjišťoval potenciál trhu? 4) Specifikovat východní trhy, způsob pronikání na tamnější trh. Doc. Chalupský: Široké rozpětí nákladů a efektivity - šlo by určit přesněji? Byla přesnost dostačující? Jak to ohrožuje přesnost závěrů? Jak měřil nákladovost? Dr. Beránek: Co by mohl zkoušený v managementu případně zlepšit? Jaké jsou hlavní problémy ve firmě? Nejsou ve firmě přítomny finanční machinace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO