2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 473
 • Item
  Design mobilního rentgenu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Stejskal, Pavel; Křenek, Ladislav; Chorý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vytvořením designu mobilního nemocničního rentgenu. Na základě provedených analýz jsou navženy tři variantní studie designu, ze kterých je následně vybrána a detailně rozpracována finální varianta. Při návrhu jsou zohledňovány ergonomické a technické požadavky s cílem vytvořit přístroj, který by se oprostil od příliš technického vzhledu a byl tak přívětivější k pacientovi. Zjednodušení a zpřehlednění ovládacích prvků zárověň přinese usnadnění práce pro obsluhu.
 • Item
  Depozice Ga a GaN nanostruktur na křemíkový a grafenový substrát
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Mareš, Petr; Mach, Jindřich; Hospodková,, Alice
  Tato diplomová práce se zabývá studiem vlastností Ga a GaN nanostruktur na grafenu. Teoretická část této práce popisuje základní vlastnosti grafenu a GaN a problematiku jejich výroby s důrazem na důležitost Ga a GaN pro grafen. Experimentální část této práce se zabývá depozicemi Ga na grafen, který je připravený metodou CVD a přenesen na SiO2. Tyto vzorky jsou studovány pomocí různých metod (XPS, AFM, SEM, Ramanova spektroskopie, EDX). Vlastnosti Ga na povrchu grafenu jsou diskutovány, zejména z hlediska povrchově zesíleného ramanova jevu (SERS). Následně jsou provedeny depozice Ga na exfoliovaný grafen a na grafen na měděné folii. GaN je připraven pomocí nitridace galliových struktur na grafenu. Tento děj je podrobně studován analýzou XPS měření výrazného Ga píku a valenčního pásu grafenu v průběho tohoto děje.
 • Item
  Zavedení systému kontroly opotřebení při vrtání a řezání závitů do strojních dílů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Fortunet, Charles; Píška, Miroslav; Polzer, Aleš
  The topic of this thesis is divided in two main parts. The first is about the “tool/workpiece pair” method and the second is related to wear monitoring. The entire project will be about drilling and tapping operations done in SNECMA Vernon. In fact, the part is very expensive so they have to be closely controlled to avoid a maximum scrap pieces. Two software will be used to control it. Firstly, the “tool/workpiece pair” will be done through AMC3 (software developed at the ENSAM). And secondly the wear monitoring will be ensured by the software CTM Visu (developed by ARTIS). My task will be to learn how to use those software and then to implement them in the company.
 • Item
  Návrh zařízení pro měření aerodynamických sil a momentů v aerodynamickém tunelu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Brožek, Petr; Lajza, Ondřej; Matějů, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem speciálního zařízení pro měření aerodynamických sil a momentů působících na chladiče v aerodynamickém tunelu a vytvořením základního obslužného programu v prostředí LabView. Součástí diplomové práce je i analýza pro předpověď velikosti odporových sil testovaných chladičů.
 • Item
  Technologie lití vysokotlakých odlitků a vlivy působící na jejich kvalitu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Štipl, Pavel; Roučka, Jaromír; Prášil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá technologií lití vysokotlakých odlitků a především vlivy, které působí na jejich výslednou kvalitu. Cílem práce je navrhnout opatření vedoucí k převedení odlitku válce pro motorovou pilu do sériové produkce. Práce zahrnuje popis výroby odlitků technologií vysokotlakého lití, teoretický rozbor faktorů, které ovlivňují výslednou kvalitu odlitků a praktický popis převedení odlitku válce pro motorovou pilu do sériové výroby. Problematika převedení výroby byla řešena pomocí několika vzorkování a závěrečné ověřovací série. Součástí každého vzorkování je analýza a návrh opatření vedoucích k odstranění nebo minimalizaci vzniku nedostatků a vad, které se v průběhu vzorkování objevily. Na základě tohoto postupu se podařilo úspěšně optimalizovat výrobní proces a převedení odlitku válce pro motorovou pilu do sériové výroby. Výsledky této práce umožnily plynulý převod do sériové produkce také u dalšího typu válce vyráběného firmou MOTOR JIKOV Slévárna a.s.