Návrh vírových turbin pro MVE Vrchlabí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je navrhnout optimální osazení malé vodní elektrárny vírovými turbínami. Práce pojednává o různých možnostech instalace turbín s využitím pro danou lokalitu. Prezentuje návrh oběžných kol a savek. Pro dané osazení uvádí teoretický výpočet ročně vyrobené elektrické energie. Dále popisuje návrh přívodního kanálu k turbínovému prostoru a řešení vtokového objektu.
The aim of this master’s thesis is the optimal design of swirl turbines for small water power plant. It is described a different possibilities of turbine‘s install for locality Vrchlabí. It presents a design of turbines and draft tubes. For the installation of turbines is computed theoretical production of annual electric energy. Furthermore it describes a design of supply channel and intake structure.
Description
Citation
VOSÁHLO, D. Návrh vírových turbin pro MVE Vrchlabí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Michal Varchola, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen) Ing. Iva Svobodová (člen) Ing. Zdeněk Mišta (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce na téma Návrh vírových turbín pro MVE Vrchlabí v průběhu cca 10 min. Následně byla komise obeznámena s obsahem posudků vedoucího práce a oponentským posudek. Oponent ve svém posudku uvedl několik připomínek a doplňujících otázek, které student v rámci prezentace práce odpověděl. Následovala rozprava, do které se zapojili všichni členové komise. V rámci obecné rozpravy zazněly následující dotazy: 1. Jaká numerická metoda byla použita pro výpočet množství vyrobené energie stanovené z roční odtokové křivky? 2. Bylo předmětem zkoumání nasazení jiného typu vodní turbíny? 3. Byly uvažovány jiné typy ložisek než kuželíková a kuličková? Byl uvažován jiný typ převodu než kuželovým soukolím? 4. Jaký byl vliv kavitace u dané turbíny? 5. Proč je násosková varianta horší než přímoproudá? Na položené dotazy student odpověděl a míra úspěšnosti a spokojenosti komise s odpověďmi se odráží v celkovém hodnocení obhajoby diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO