Výroba speciálních drážek v trubkách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Mubea. Úvodní část popisuje účel hlavové opěrky sedadel automobilů a funkci speciálních drážek, kterými je rám opěrky osazen. Následuje přehled technologií výroby těchto drážek se stručným výčtem jejich výhod a nevýhod. Hlavní část této práce spočívá v návrhu nové alternativní technologie výroby speciálních drážek do tenkostěnných trubek s následným experimentálním ověřením technologických podmínek a tvaru drážek. Práce obsahuje také vyhodnocení životnosti nástroje a jeho opotřebení. Interpretace dosažených výsledků je provedena početně a graficky.
This work was created in cooperation with company Mubea. Introduction part describes purpose of automotive headrest and function of special grooves, which are fitted on headrest frame. Overview of manufacturing technologies of these grooves with short summary of their advantages and disadvantages follows. The main part of this work consists of development of new alternative technology for manufacture special grooves in thin-walled tubes with following experimental verification of technological conditions and shape of grooves. This work also contains evaluation of tool life and wear. Interpretation of the results is performed by calculations and graphically.
Description
Citation
SMÍTAL, T. Výroba speciálních drážek v trubkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Co je myšleno pojmem unikátní rozložení materiálu? Bylo by vhodné povlak iontově cementovat? Při jakých podmínkách platí uvedený vztah pro výpočet tření? Jakým způsobem může být odstraněn otřep? Jaké bylo kritérium opotřebení? Pohovořte o nástrojích pro frézování, jejich upínání, zatížení. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO