3D abrazivní vodní paprsek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se v úvodu zabývá problematikou řezání abrazivním vodním paprskem. Další část je zaměřena na nasazení technologie řezání 3D abrazivním vodním paprskem v podmínkách středně velké firmy. Tato technologie umožňuje eliminaci úkosů a úhlové řezání. Následující části se zabývají technologickými možnostmi konkrétního stroje a experimentálním porovnáním vzorků řezaných pomocí technologií AWJ a DWJ. Součástí práce je i ukázka rozmístění strojů ve stávající provozovně, návrh na potenciální součástkovou základnu a ekonomické zhodnocení.
This master's thesis deals with abrasive water jet cutting in the introduction. Another part is focused on deploying technology 3D cutting with abrasive water jet in conditions of a medium-sized company. This technology allows the elimination of bevels, and angel cutting. The following sections deal with technological capabilities of the specific machine and experimental comparison of samples cut by AWJ and DWJ technology. The work also includes a sample layout of machines on existing premises, the proposal for a potential component base and economic evaluation.
Description
Citation
MAŘÍKOVÁ, P. 3D abrazivní vodní paprsek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Josef Brychta (člen) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Kvantifikace parametrů - řezný výkon, produktivita a opotřebení dýzy - L24. Specifikace pojmu "přesnost řezání". Metodika měření úchylky kolmosti řezné plochy. Výhody obrábění vodním paprskem u ocelí. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jak se měřila úchylka kolmosti? Čím jste specifikovala přesnost řeznání? Co bylo měřítkem přesnosti? Jak jsou definovány úkosy řezu? Automatické naklánění - podmínky, parametry. Při metodě s abrazivem dochází ke zpevňování povrchu. Jak to budete řešit? Elektroerozovní řezání. Co je za problém s řezáním? Proč je použit název 3D abrazivní vodní paprsek? Porovnání konvenčního obrábění s technologií vodního paprsku. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO