Redakční systém Drupal

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá redakčním systémem Drupal, dále zkoumá open source redakční systémy a klade pozornost systému Drupal 7. Analyzována možnost migrace systémů Drupal verze 6 na verzi 7. Při migraci je třeba mít na zřeteli již existující struktury webové prezentace, vytvořené uživatelské účty, podporované webové servery, databáze. V praktické části diplomové práce je realizovaná migrace zadané webové prezentace na verzi Drupal 7. Po migraci zkontrolována korektnost a funkčnost všech modulů a obsahu webu. Nasazen nový redakční systém Joomla 2.5. Výsledná webová prezentace doplněna o potřebné moduly zajišťující optimalizaci SEO. Nakonfigurovány všechny potřebné parametry SEO. Vliv optimalizace podrobně otestován a zhodnoceny dosažené výsledky. Analýza a testování zaměřena na vyhledávače Google a Seznam. Z výsledků analýzy provedena optimalizace webové prezentace. Všechny implementované moduly aktualizovány a otestována funkčnost. Do webové prezentace implementovány jazykové přepínače a revidován obsah stránek. Provedeno kompletní testování webové prezentace.
My Diploma thesis deals with the content management system Drupal, further explores the open source content management systems and puts the attention on Drupal 7. Analyzed the possibility of migration of Drupal version 6 to version 7. When you migrate, you must be aware of already existing structure, Web presentations already created user accounts, Web sites, databases. In the practical part of the Thesis is carried out on the migration of the Web slide show version of Drupal 7. After the migration, checked the correctness and functionality of all modules and Web content. Deployed a new content management system Joomla 2.5. The final presentation is supplemented by the necessary modules to optimize SEO. Configured with all necessary parameters for SEO. Influence of optimization tested and evaluated in detail the results obtained. Analysis and testing focused on Google and Seznam. The results of the analysis carried out optimization of Web presentation. All of the implemented modules updated and tested for functionality. In the website is implemented a language switch, and revised the contents of the pages. Carried out a complete testing of a Web presentation.
Description
Citation
PROCHÁZKA, J. Redakční systém Drupal [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radoslav Vargic, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO