Měření součinitele přestupu tepla v kruhových minikanálech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce popisuje proces měření součinitele přestupu tepla na tepelném výměníku s kruhovými minikanály. Pro porozumění tohoto procesu je součástí práce shrnutí základní teorie přestupu tepla. Jsou zde uvedeny výhody použití minikanálů a jejich klasifikace. Další částí je postup výpočtu součinitele přestupu tepla Wilsonovou grafickou metodou a metodou přímého stanovení součinitele přestupu tepla. Měřením získaná data jsou vyhodnocena a je provedeno porovnání výsledků obou metod. Na základě těchto výsledků jsou sestaveny kriteriální rovnice pro daný typ proudění.
The master’s thesis is describing measurement of heat transfer coefficient for heat exchanger with tubular minichannels. For understanding of the process, basic theory of heat transfer has its part in this work. The advanteges of minichannels and their clasiffication are also stated here. Another part describes the calculation for determination of heat transfer coefficient using the Wilson plot method and the method of direct determination of heat transfer coefficient. Measurement data are evaluated and comparison is made for results of both methods. This results are used for formulation of correlation equation for given flow regime.
Description
Citation
SNÁŠEL, J. Měření součinitele přestupu tepla v kruhových minikanálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technika prostředí
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Zodpovězeny otázky oponenta. prof. Pavelek vznesl dotaz: "Zabýval jste se nejistotami měření ?" doc. Kratochvíl vznesl dotazy: "Pro jaké látky jsou vhodné tepelné výměníky s minikanály? Máte představu o typu proudění při proudění krve v lidském těle?"
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO