Určení polohy stanic v síti Internet pomocí přenosového zpoždění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá zjištění geografické lokace stanice v síti internet pomocí měření zpoždění a implementací metody Constraint-Based Geolocation. Postupně je rozebrána problematika zpoždění v počítačových sítích a jeho měření. Stručně jsou popsány různé možnosti geolokace cílových stanic, přičemž je kladen důraz především na popis metody CBG. Dále je vysvětlen převod sférických souřadnic do dvojrozměrného prostoru, čehož je využito při implementaci geolokační metody. V praktické části je při popisu implementovaného programu v jazyce JAVA navazováno na problematiku popsanou v předchozích kapitolách. V rámci práce byly implementovány a porovnány dvě geolokační metody. Ze získaných výsledků je dále navržena hybridní geolokační metoda, jenž tyto dvě předchozí kombinuje. V zhodnocení jsou uvedeny výsledky implementace a jejich porovnání s prameny, ze kterých tato práce vycházela.
This thesis covers the topic of determination of geographical location of a host in internet network while utilizing measurement of the end to end delay and implementation of Constraint-Based Geolocation. Gradually I go through issue of the delay in computer networks and ways how to measure it. Next chapter describes a few ways to geolocate host in internet network with emphasis on the CBG method. Another chapter is dedicated to describing a way to project spherical coordinates to the two dimensional space, which has been used in implementation of geolocation method. Chapter about implementation builds upon the facts given in previous chapters while functions of the program written in the JAVA programing language are being explained. Two similar geolocation methods were implemented. By comparing the results gained by implementation, new method of geolocation is proposed and devised. It combines properities of both previous methods. There are results of the implemented methods and their comparation to the one of the source documents used in creation of this thesis in summary section.
Description
Citation
HORÁK, M. Určení polohy stanic v síti Internet pomocí přenosového zpoždění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Balej, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Popište jakým způsobem je prováděno měření zpoždění ze serverů PlanteLab, odhadněte časovou náročnost tohoto měření a popište nakolik je nutná přítomnost obsluhy u jednotlivých měření. Pro výpočet vzdálenosti dvou bodů na zemském povrchu používáte rovnici Harvesine, která považuje Zemi za kouli. Země má spíše podobu zploštělého elipsoidu, diskutujte tímto vzniknutou nepřesnost vzhledem k přesnosti geolokačních metod. Je použitá metoda smysluplná z hlediska přesnosti? Znáte jiné geolokační metody?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO