2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 59
 • Item
  Kultivace karotenogenních kvasinek na odpadních substrátech v podmínkách SSF (solid state fermentation)
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Rapta, Marek; Márová, Ivana; Petrik, Siniša
  „Semi-solid fermentation“ je čoraz viac využívanou technikou k produkcii významných metabolitov, či obohatenej biomasy za nízkych finančných nákladov, nízkej spotreby kultivačnej vody a zároveň s malou záťažou na životné prostredie. Problémom tejto techniky ale môže byť voľba vhodného mikroorganizmu, ktorý je schopný rásť a produkovať pri nízkej aktivite vody. Predložená práca je poňatá ako pilotná štúdia troch kvasinkových kmeňov Rhodotorula glutinis, Cystofilobasidium capitatum a Sporobomomyces roseus kultivovaných technikou „semi-solid state fermentation“ (semi-SSF). Kvasinky boli kultivované v sériách produkčných médií s postupným znižovaním obsahu kultivačnej vody. Ako uhlíkatý zdroj sacharidov boli použité cestoviny a hydrolyzované cestoviny, v kontrolných médiách glukóza. Všetky študované kmene boli schopné rásť a produkovať sledované lipidické metabolity i pri nízkych obsahoch vody. Produkcie karotenoidov a sterolových látok boli vyššie práve v médiách s nízkou aktivitou vody. Bunky sa tak pravdepodobne chránili pred väčším osmotickým tlakom. Ako najlepší producent karotenoidov i biomasy sa ukázal kmeň Cystofilobasidium capitatum, kultivovaný na médiu s hydrolyzovanými cestovinami a obsahom vody 40%. Semi-SSF sa javí ako dobrá technika pre selekciu kmeňov s nadprodukčnými vlastnosťami. Výberom vhodného produkčného média a koncentrácie vody sa dá optimalizovať stimulácia produkcie sledovaných metabolitov v kvasinkových bunkách.
 • Item
  Monitoring konzumace cereálních výrobků u vzorku české populace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Vlachová, Martina; Márová, Ivana; Hurtová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem konzumace cereálních výrobků a stanovením některých jejich obsahových látek. V teoretické části je uveden přehled cereálních výrobků a jejich běžné složení. V experimentální části byly u vybraných výrobků stanoveny celkové polyfenoly, celkové flavonoidy a antioxidační aktivita ve vybraných výrobcích. Nejvyšší obsah těchto aktivních látek byl zaznamenán u výrobků příchutě čokoládové či výrobků obsahujících ovoce typu lesní směs. V další části bylo zpracováno 161 vyplněných spotřebitelských dotazníků, ze kterých vyplynuly znalosti vzorku populace o cereálních výrobcích, nákupní zvyklosti a preference jednotlivých výrobků u dotazovaných.
 • Item
  Mikrobiologie syrového mléka a mléka po ošetření
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Pláničková, Jana; Omelková, Jiřina; Vítová, Eva
  Tématem bakalářské práce byla mikrobiologická kvalita syrového mléka a mléka tepelně ošetřeného pasterací a UHT záhřevem. V teoretické části byly popsány nejdůležitější a nejběžnější mikroorganismy, které kontaminují mléko, saprofytické a patogenní. Praktická část byla provedena v laboratoři mlékárenského závodu. Mikrobiologickou analýzou byly stanoveny počty mikroorganismů syrového, pasterovaného a UHT mléka.
 • Item
  Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na obsah enzymu Rubisco u buku lesního a smrku ztepilého
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Hamříková, Dominika; Hrstka, Miroslav; Vítová, Eva
  V této bakalářské práci byl sledován obsah enzymu Rubisco u buku lesního (Fagus sylvatica) a smrku ztepilého (Picea abies) pěstovaných v podmínkách normální (A), tj. 350 mol·mol-1 a zvýšené (E), tj. 700 mol·mol-1 koncentrace oxidu uhličitého a dále obsah Rubisco ve stinných (sh) a slunných (ex) listech, resp. jehlicích. Obsah enzymu byl stanoven metodou SDS-PAGE. Významný pokles obsahu Rubisco byl prokázán v podmínkách E proti A u stinných listů buku. V ostatních případech nebyl pokles tak významný. Při srovnání slunných a stinných jehlic se také neprokázal statisticky významný rozdíl, avšak ve stinných listech buku oproti slunným byl obsah Rubisco významně nižší a zvláště pak v podmínkách E.
 • Item
  Izolace obsahových látek Cannabis sativa a jejich biologický účinek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Baranová, Zuzana; Šmejkal,, Karel; Vespalcová, Milena
  Predmetom záujmu tejto práce je tradičná a zároveň kontroverzná rastlina Cannabis sativa. V teoretickej časti je popísaná botanická stránka rastliny a jej súčasné medicínske formy. Podrobnejšie sú popísané doposiaľ izolované látky spolu s ich biologickou aktivitou. Experimentálna časť práce sa zaoberá izoláciou a identifikáciou látok chloroformovej frakcie extraktu získaného z tejto rastliny. Pre izoláciu boli použité chromatografické metódy –analytická a semipreparatívna HPLC. Získané látky boli identifikované pomocou UV a IR spektrofotometrie. Následne bol skúmaný biologický účinok získaných látok na vybraných druhoch mikroorganizmov.