Odstranění anesteziologické trubice z pediatrických CT dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této semestrální práce je detekovat a následně odstranit anesteziologickou trubici z pediatrických CT dat pomocí Houghovy transformace. V první části se věnuje předzpracování obrazů s využitím hranové detekce. Popisuje zde jednotlivé hranové detektory založené na výpočtech 1. a 2. diferencí. Dále vysvětluje princip hranové detekce pomocí těchto detektorů. Dále pojednává o Houghově transformaci, kde popisuje parametrický prostor přímky a kružnice pro jejich detekci. Následuje popis transformace obrazu do parametrického. V praktické části se realizuje hranová detekce a Houghova transformace. Houghův prostor se musí normalizovat, aby ho šlo lépe vyhodnotit. Při vyhodnocování se hledají soustředné kružnice odpovídající hranám anesteziologické trubice. kterou je potom možné odstranit.
The goal of this semestral thesis is to detect and subsequently to eliminate an anaesthesiological tube from a pediatric CT data using a Hough transform. It describes particular edge detectors based on the first and the second differences. In addition, it explains a principle of the edge detection using to this detectors. Then there is talked about the Hough Transform where is described a parametric space for lines and circles detection. Here follows a description of image to the parametric space. In a practical part there is implementation of the edge detection and the Hough transform. The Hough space must be normalized to better evaluation. At the evaluation there are found a concentric cicrles corresponding with edges of an anaesthesiological tube which is then possible to remove.
Description
Citation
ŠEJNOHOVÁ, M. Odstranění anesteziologické trubice z pediatrických CT dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (člen) doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (člen) MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky a odpověděla na otázky členů komise. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO