Aplikace metod rozpoznávání obrazu v defektoskopii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Řada průmyslových linek obsahuje kamerové inspekční systémy zvyšující jakost produkce. Předložená práce se proto zabývá aplikacemi metod počítačového zpracování obrazu v defektoskopii. Konkrétně se jedná o vyhodnocení závadnosti skleněných lahví v potravinářských provozech pomocí vizuálního systému BTCAM612, který je ve stávající konfiguraci instalován v tuzemsku a několika zemích ve světě. Systém je vyvíjen ve spolupráci s brněnskou vývojovou firmou CAMEA spol. s r.o. a je jejím výhradním vlastníkem. V samotné práci je postupně popsán celý proces kontroly kvality láhve. V první řadě je to hardwarové pořízení snímků tří hlavních částí láhve podléhajících inspekci. Jedná se o hrdlo, dno a stěnu láhve. Následují kapitoly o zpracování obrazu a klasifikaci příznaků. Příznaky jsou z obrazu získány na základě detekce nehomogenit skleněného materiálu. Velká část práce je zaměřena na filtraci syntetických vzorů ze dna láhve pomocí funkcí komplexních invariantů. Takové vzory se vyskytují v řadě provozů východních zemí, kde se v poslední době rozmáhá trh s inspekčními systémy a kontrolou kvality průmyslových linek vůbec.
A lot of production lines contain camera inspection systems that increase quality of production. Therefore this presented work deals with applications of computer image processing methods in defectoscopy. Concretely the thesis is concerned with defects evaluation of glass bottles in food operations by the help of visual system BTCAM612, which is in existing configuration installed inland and in several foreign countries. The system is developed in conjunction with developer company CAMEA Ltd. from Brno and it is its sole ownership. The whole process of bottles inspection is described in sequence. First of all it is the hardware acquisition of images of three main controlled parts of bottles – neck, bottom and side. Next chapters are concentrated on image processing and features classification. The features are obtained from image by methods based on detection of in-homogeneities on glass material. Essential part of work is focused on filtration of synthetic patterns from bottles bottoms using function of complex invariants. These patterns are occurred especially in many plants in eastern countries, where marketplace with inspection systems and generally with quality inspection of industrial lines is expanded lately.
Description
Citation
HORÁK, K. Aplikace metod rozpoznávání obrazu v defektoskopii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. František Šolc, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (člen) Prof. Ing. Milan Golian, CSc. (člen) pplk. Doc. Ing. Teodor Baláž, CSc. (člen) Doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc. - oponentka (člen) Doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík - oponent (člen) doc. Ing. Jozef Honec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-02-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO