Návrh výroby řetězového kola s využitím nekonvenčních metod obrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím nekonvenčních metod obrábění (laser a hydroabrazivní paprsek) při výrobě řetězových kol. V první části práce jsou nekonvenční metody rozděleny z hlediska převládajícího účinku oddělování materiálu a stručně popsán jejich princip. V druhé části práce je vytvořen technologický postup výroby řetězového kola pomocí třískového obrábění a následné vyhodnocení výrobních nákladů. Dále je řetězové kolo vyrobeno pomocí laseru a hydroabrazivního paprsku. V závěru práce je porovnání jednotlivých nekonvenčních metod s konvenční metodou třískového obrábění z hlediska dosažené struktury povrchu zubu, výrobního času a ekonomického hlediska výroby.
This bachelor thesis deals with the application of unconventional methods in machining (use of laser and hydro-abrasive beam) during chain wheel production. Firstly, the unconventional methods are divided according to the overwhelming effect of material separation, and then these methods are briefly described. In the second part of the thesis, you can find the technological process of chain wheel production with the usage of cutting operation method, which is followed by the assessment of production costs. Afterwards, the chain wheel is produced with the application of laser and hydro-abrasive beam. The final part of the thesis contains comparison between the unconventional methods and the conventional method of cutting operation. The comparison is based on the achieved structure of surface of the gear tooth, the production time and the economic point of view.
Description
Citation
MIKEŠ, D. Návrh výroby řetězového kola s využitím nekonvenčních metod obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Pojednejte o výpočtu bodu zvratu. Jakým způsobem se vypočte strojní čas? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO