ANALÝZA A FORMULACE ROZHODOVACÍCH PROBLÉMŮ ZNALCE PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Abstract
Disertační práce se zabývá rozhodováním znalce při oceňování nemovitostí. Vzhledem ke složitosti procesu a problematice oceňování lze předpokládat, že i rozhodování bude složitý proces. Je zřejmé, že rozhodování znalce má zásadní význam na výsledek oceňovacího procesu. Toto téma je v současné době poměrně málo probádané, a proto se práce bude zabývat analýzou a formulací rozhodovacích problémů znalce při oceňování nemovitostí. Práce se zabývá analýzou současného stavu soudního inženýrství a rozhodování ve vazbě oceňování nemovitostí. Obecný rozhodovací proces, členěný do sedmi etap je pak přizpůsoben potřebám rozhodování znalce při oceňování nemovitostí. Obdobně jako při manažerském rozhodování je rozhodovací proces při oceňování nemovitostí členěn do tří úrovní, pro které jsou formulovány zásadní rozhodovací problémy, které vedou k formulaci rozhodovacích zásad znalce při oceňování nemovitostí. Pro lepší pochopení obsáhlosti procesu rozhodování při oceňování nemovitostí byly vytvořeny rozhodovací stromy resp. schémata, jejichž funkčnost byla ověřena v závěru práce na konkrétním příkladu ocenění nemovitosti cenou zjištěnou.
The thesis deals with the decision-making of the expert in real estate valuation. Due to the complexity of the process and the difficulties of valuation it can be assumed that the decision will be an arduous process. It is obvious that the choice of an expert is crucial to the result of the valuation process. This topic is currently relatively little explored, and therefore the work will deal with the analysis and formulation of decision problems expert in real estate valuation. The thesis analyses the current status of forensic engineering and decision-making regarding to real estate valuation. The general decision-making process, divided into seven steps, is adapted to the requirements of expert decision-making in real estate valuation. As in the managerial decision-making process, property valuation is also divided into three levels. These three levels considered the described fundamental decision problems that lead to the formulation of the expert decision-making principles in real estate valuation. For better understanding the extensiveness of the decision-making process in the valuation of real estate the author created a decision tree respectively schemes whose functionality has been verified at the end of the thesis, exemplified with the help of a specific case study of the determined price in real estate valuation.
Description
Citation
KREJZA, Z. ANALÝZA A FORMULACE ROZHODOVACÍCH PROBLÉMŮ ZNALCE PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen) doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. (člen) Ing. Karel Abraham (člen) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO