Podnikatelský záměr na založení firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kavárny. V teoretické části jsou popsány obecné předpoklady a podmínky pro založení firmy a obecná struktura podnikatelského plánu. V praktické části jsou provedeny základní analýzy vnitřního i vnějšího prostředí. Dále je popsán celý podnikatelský záměr - marketingový mix, finanční plán a časový harmonogram realizace plánované kavárny. Na konci je celý plán zhodnocen a připraven k realizaci.
The master‘s thesis deals with processing of business plan for the estabilishment of café. The teoretical part describes general requirements and conditions for business estabilishment and general structure of business plan. In the practical part the basic analysis of the interal and external enviroment are performed. Then the whole business plan is described - marketing mix, financal plan and time scheldue of implementation of the planned café are described. At the end the whole plan is reviewed and prepared for implementation.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, E. Podnikatelský záměr na založení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-02-05
Defence
Otázky oponenta práce - zodpovězeno doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Otázka:Vstupní náklady společnosti, vysvětlete důvody pro zařazení základního kapitálu společnosti do nákladů. - částečně zodpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc. Otázka: Vyjmenujte další limitní faktory fungování analyzované společnosti. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO