2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 440
 • Item
  Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve spol. s r. o. Stoecklin
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Nováková, Eva; Zinecker, Marek; Dědek, Vladimír
  Cílem diplomové práce je pomocí určených metod zjistit a analyzovat ekonomickou efektivnost investice, kterou daná společnost plánuje realizovat. V praktické části představím vybranou společnost, podrobněji se budu věnovat její minulosti i současnosti. Provedu finanční a strategickou analýzu, analýzu vnějšího okolí SLEPTE a analýzu pěti konkurenčních sil podle Portera. A z těchto analýz dále sestavím SWOT analýzu. V návrzích zmíním investiční záměr společnosti, podrobněji popíšu jeho vlastnosti a důvody rozhodnutí společnosti pro jeho realizaci. Vypočítám jeho čistou současnou hodnotu pomoci kapitálových výdajů a diskontovaných příjmů, poté dále index ziskovosti, dobu návratnosti a vnitřní výnosové procento.
 • Item
  Konsolidovaná účetní závěrka
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Věžníková, Lucie; Fedorová, Anna; Palásek, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky v situaci, kdy účetní jednotka dosud nesplňuje podmínky pro její zpracování, ale v nejbližší době je pravděpodobně naplní. V práci je zpracován postupný harmonogram prací při sestavování konsolidované účetní závěrky pro konkrétní analyzovaný konsolidační celek v čele s mateřskou společností ENVINET a.s..
 • Item
  Bezpečnost elektronického bankovnictví
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Pařil, Jan; Luhan, Jan; Krejčířová, Lívia
  Hlavním zaměřením diplomové práce je elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost. Práce obsahuje zhodnocení současného stavu zabezpečení elektronického bankovnictví, možné hrozby napadení elektronického bankovnictví a rizika prolomení zabezpečení. Další část vyhodnocuje dotazník, který zjišťoval spokojenost uživatelů s bezpečností elektronického bankovnictví. Jsou doporučeny nové formy zabezpečení.
 • Item
  Business Intelligence jako nástroj analýzy dat pro controlling podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Novák, Ondřej; Kříž, Jiří; Hajn, Pavel
  Návrh a vytvoření hotového řešení OLAP v rámci Business Intelligence pro určitý podnik podle požadavků zákazníka při využití standardních technologií a postupů, které jsou k tomu určené. Práce popisuje práci na návrhu, vytváření a nasazování projektu hotového řešení Business Intelligence, které zákazníkovi umožňuje provádět přesnější analýzu vlastních dat v rámci controllingu
 • Item
  Návrh strategie pro založení a rozvoj firmy na renovaci a recyklaci použitého nábytku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Bednaříková, Anna; Chlebovský, Vít; Kaňovská, Lucie
  Předmětem diplomové práce je prozkoumat tržní příležitosti budoucí firmy zabývající se renovací, recyklací a prodejem použitého nábytku tak, aby bylo možné udělat rozhodnutí, zda firmu založit. Diplomová práce hledá odpovědi na otázku jak vymezit předmět podnikání, co nabízet, komu, jak a za kolik.