Konstrukční návrh průmyslové sušárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá konstrukčním návrhem průmyslové sušárny, určené pro výrobu přístrojových transformátorů proudu a napětí firmy KPB Intra s.r.o. V práci je zpracována základní teorie sušení a tepelné bilance sušárny, a dále stručný přehled konstrukčních řešení průmyslových sušáren a jejich použití. Detailněji se však zabývá konstrukčními možnostmi zvoleného typu sušárny pro danou aplikaci. Nezbytnou součástí práce jsou konstrukční výpočty pro stanovení výkonu ventilátoru, topné jednotky, kondenzační jednotky, výměníku, motoru s převodovkou a výpočty pro dimenzování mechanismu aretace polic, řetězu, upínacího pouzdra a pružiny pro napínání řetězu. V neposlední řadě obsahuje technicko-ekonomické zhodnocení navrženého řešení a jeho analýzu rizik. Součástí práce je také výkresová dokumentace, 3D model a animace jeho pohyblivých součástí.
This thesis deals with the constructional design of the industry dryer meant for the production of the current and voltage transformers of the KPB Intra s.r.o. company. The basic theory of the drying and the heat balance of the dryer are processed in this thesis, and also the brief overview of the constructional solutions of the industry dryers and their usage. In detail it focuses on the constructional possibilities of the chosen dryer for the given application. Essential parts of the thesis are the constructional calculations for the power determination of the ventilator, heating units, condensational units, the exchanger, engine with transmission and the calculations for the mechanism dimensioning of the shelf adjusting, clamping case and the springs for the chain stretching. Last but not least it consists of the technical-economical evaluation of the suggested solution and its risk analysis. Drawing documentation, 3D model and the animation of its moving components form also the part of this thesis.
Description
Citation
JUNEK, J. Konstrukční návrh průmyslové sušárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní stroje, systémy a roboty
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (člen) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO