Radioaktivní odpad v nemocničních zařízeních

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na málo známou problematiku institucionálního odpadu produkovaného nemocničními zařízeními, jeho vzniku, shromažďování a následné likvidace. V práci je uvedeno základní rozdělení těchto odpadů z různých hledisek, především dle charakteristických vlastností a jejich následném využití při jeho efektivní eliminaci. Práce se zabývá nejen touto otázkou, ale snaží se přiblížit i veškeré negativní dopady ionizujícího záření na lidský organismus nejenom v současném měřítku radiační ochrany, ale i z hlediska historického vývoje různých zářičů a práce s nimi, zejména ve spojení s užíváním ionizujícího záření v běžné lidské činnosti, ale i prostřednictvím výčtu jaderných havárií. Praktická část bakalářské práce porovnává 3 typy nemocničních zařízení především na základě osobního setkání s vedoucími jednotlivých pracovišť zabývajících se nakládáním s institucionálním odpadem a materiály získanými jejich návštěvou. Konkrétně se jedná o nemocnici Atlas a Krajskou nemocnici Tomáše Bati (obě ve Zlíně) a specializované pracoviště Masarykova onkologického ústavu v Brně.
The thesis is focused on a little-known issue of institutional waste produced by hospitals, the creation, collection and subsequent disposal. This thesis described the distribution of waste from various aspects, especially the characteristics and their subsequent use in the effective elimination. This thesis deals with not only this issue, but trying to get closer to negative impact of ionizing radiation on the human body, not only in the current level of radiation protection, but also in terms of the historical development of different sources and work with them, especially in connection with the use of ionizing radiation in normal human activity but also through the list of nuclear accidents. The practical part of this thesis compares the three types of hospitals primarily on the basis of a personal meeting with the heads of various departments involved in the management of institutional waste, and materials derived their visit. Specifically, the hospital Atlas and Tomas Bata Regional Hospital (both situated in Zlin) and specialized workplace Masaryk cancer institute in Brno.
Description
Citation
BRADÁČ, A. Radioaktivní odpad v nemocničních zařízeních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO