Analýza nápojů slazených extrakty stévie cukerné

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Steviolglykosidy jsou přírodní sladivé látky Stévie sladké (Stevia rebaudiana Bertoni), které příznivě působí na lidské zdraví a jejich relativní sladivost je 300krát vyšší než sladivost sacharózy. Jsou proto využívány ke slazení komerčních výrobků. Vzhledem k jejich potenciálním vlastnostem je výhodné mít vhodnou metodu pro jejich sledování. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je založena na principu rozdělování analytu mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze pomocí vysokotlakého čerpadla a vhodně vybrané stacionární fáze kolony. Analyty potom vycházejí z kolony v různých retenčních časech. Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného HPLC systému pro stanovení hlavních steviolglykosidů a jejich analýzou v komerčních výrobcích. V teoretické části práce je nejprve popsán původ, základní vlastnosti, botanický popis, pěstování, účinky rostliny Stévie sladké na lidské zdraví a její využití v potravinářském průmyslu. Jsou zde i stručně charakterizovány sladivé látky obsažené v rostlině, tzv. steviolglykosidy. Poté jsou uvedeny teoretické základy vysokoúčinné kapalinové chromatografie, instrumentace HPLC a její konkrétní aplikace na steviolglykosidy se základními chromatografickými parametry. Cílem první experimentální části bylo pomocí HPLC zkoumat optimální podmínky pro časově a separačně efektivní chromatografickou analýzu a vybrat tak vhodný chromatografický systém pro stanovení steviolových glykosidů. V druhé experimentální části bylo vybranou chromatografickou metodou porovnáván a stanoven obsah hlavních steviolglykosidů (steviosid, rebaudiosid A) v devíti vybraných produktech komerčně dostupných v České republice (ČR), ve kterých byl výskyt steviosidu nebo rebaudiosidu A buď potvrzen nebo vyvrácen.
The steviolglycosides are the natural, sweet substances from Stevia rebaudiana Bertoni. It affect human health positively and its sweetness is 300x stronger than the sweetness of sucrose. That's why it's used to sweetening the commercial products. Because of its potential properties it's good to have an appropriate method to isolate it. High performance liquid chromatography ( HPLC) is based on the separation of analyte between two immiscible phases with high pressure pump and appropriately chosen stationary phase in the column. Than the analytes come out from the column in different retention times. This master´s thesis follows up selection of the best HPLC system for isolation of the main steviolglycosides and its analysis in commercial products. In the theoretical part of the thesis is described the origin, basic characteristics, botanical description, cultivation and affect to the human health of Stevia rebaudiana Bertoni and its use in food industry. There are also concisely characterized the sweet substances contained in the plant, so called steviolglycosides. Than there are given the theoretical basics of high performance liquid chromatography, HPLC instrumentation and its specific applications at sleviolglycosides with the basic chromatographic parameters. The object of the first experimental part was to research the optimum conditions for time and separation effective chromatographic analysis and select the best chromatographic system for isolation of steviolglycosides. In the second experimental part, I have compared and defined the main steviolglycosides (stevioside, rebaudioside A) in nine selected products, commercially available in Czech republic, with the best chromatographic method. In these products was the contain of the stevioside or rebaudioside A confirmed or refused.
Description
Citation
PROCHÁZKA, V. Analýza nápojů slazených extrakty stévie cukerné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-04
Defence
1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse doc. Márová: Koncentrace steviosidu v tabulce neodpovídá přídavku stevie ? Extrakce různě dlouhou dobu ? Vliv teploty na uvolnění steviosidu z matrice ? Jeho odolnost proti vyšší teplotě ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO