Získávání nutrientů z fugátu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bioplynové stanice ročně vyprodukují velké množství digestátu, resp. fugátu, který lze dále zpracovat pro získání nutrientů. Tato metoda není rozšířená kvůli vysokým investičním nákladům. V této práci jsou představeny technologie pro získávání nutrientů z fugátu a také technicko-ekonomikcý model. Tento model byl vytvořen s využitím informací z odborné literatury a výpočtů v procesním simulátoru. Je schopen ze vstupních parametrů vypočítat celkovou bilanci systému a orientačně posoudit ekonomické zhodnocení. Použití modelu bylo demonstrováno na případové studii konkrétní bioplynové stanice. Analýza vlivů cenových parametrů mimo jiné ukázala, že pro danou bioplynovou stanici je citlivost návratnosti na nižší cenu síranu amonného (produkt) vysoká, zatímco v případě struvitu (produkt) ani při jeho nízké ceně taková citlivost není.
Biogas plants produce a large amount of digestate or liquid digestate annually, which can be further processed to obtain nutrients. This method is not widespread due to high investment costs. In this paper, technologies for nutrient recovery from liquid digestate as well as a techno-economic model are presented. This model was developed using information from literature and calculations in a process simulator. It is able to calculate the overall balance of the system from the input parameters and to tentatively assess the economic evaluation. The use of the model was demonstrated with a case study of a specific biogas plant. The analysis of the effects of the price parameters showed, among other things, that for the biogas plant in question the sensitivity of the return to a lower price of ammonium sulphate (product) is high, while in the case of struvite (product) even at its low price there is no such sensitivity.
Description
Citation
ŠTYLÁRKOVÁ, P. Získávání nutrientů z fugátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Studentka představila práci na téma Získávání nutrientů z fugát. Diplomantka nejprve vysvětlila základní pojmy týkající se její práce a ukázala schéma technologie, která byla řešena v praktické části její diplomové práce. Dále byla vysvětlena využití metodika při návrhu modelu stripovací kolony. Detailně byl popsán systém pro získávání nutrientů z fugátu a prezentován vytvořený matematický model. Diplomantka shrnula parametry případové studie, která sloužila pro ověření modelu. V závěru byly představeny výsledky citlivostní analýzy. Otázky oponenta byly zodpovězeny uspokojivě Komise položila následující doplňující otázky, které byly zodpovězeny uspokojivě: Které další softwary jsou využitelné pro provedení simulace? Doplňující otázka k uvedeným pojmům. Jakou metodou byla vypočtena doba návratnosti? Byly zahrnuty provozní náklady?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO