Návrh parního plynového kotle

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem parního plynového kotle s parním výkonem 50 t/h. Požadovanými výstupními parametry páry jsou teplota 425 °C a tlak 3,6 MPa. Po krátkém teoretickém úvodu je provedena stechiometrie spalování. Následně je proveden výpočet rosného bodu, účinnosti kotle a množství paliva přiváděného do kotle. Na základě dalších tepelných výpočtů je vytvořen rozměrový návrh spalovací komory a dalších teplosměnných ploch. Navržený bubnový kotel se skládá ze tří tahů. V závěru práce jsou provedeny kontrolní výpočty. Z výsledných parametrů je vytvořen návrhový výkres kotle.
The diploma thesis deals with the design of a steam gas boiler with a steam output of 50 t/h. The required steam output parameters are a temperature of 425 °C and a pressure of 3,6 MPa. After a short theoretical introduction, combustion stoichiometry is performed. Subsequently, the dew point, boiler efficiency and the amount of fuel supplied to the boiler are calculated. On the basis of further thermal calculations, a dimensional design of the combustion chamber and other heat exchange surfaces is created. The proposed drum boiler consists of three strokes. At the end of the work, control calculations are performed. A design drawing of the boiler is created from the resulting parameters.
Description
Citation
DAVID, J. Návrh parního plynového kotle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Milčák (člen) Ing. Alojz Boko (člen) Ing. Pavel Křemínský (člen) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Uvažujete řazení mříže za sebou, proč není řazení vystřídaně? Co je výhodnější? Zodpovězeno. Kotel je přetlakový, z hlediska netěsností nehrozí zvyšování přebytku vzduchu? Jaký přebytek jste zvolil? Zodpovězeno. Co byste udělal pro využití tepla spalin, aby se teplota na konci kotle snížila? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO