Studie rozdílu spalování zemního plynu a vodíku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá spalováním zemního plynu s příměsí vodíku v určitých objemových koncentrací. Byla sledována změna fyzikálních parametrů vlivem přidáváním vodíku, který se svými vlastnostmi odlišuje od zemního plynu. Práce je rozdělena na rešeršní část, kdy jsou popsány vlastnosti zemního plynu a vodíku včetně vzájemného porovnání, vlivy vlastností plynů na plamen, emise nebo teplotu. V druhé části byl proveden výpočet pro zvolené parametry ohniště a sledovány změny fyzikálních vlastností vlivem přídavku vodíku a shrnuty poznatky, které bude nutné vzít v úvahu při konstrukci ohniště. Všechny provedené výpočty jsou uvedeny v přílohách.
This thesis deals with the combustion of natural gas with hydrogen in certain volumetric concentrations. The change in physical parameters due to the addition of hydrogen, which differs in its properties from natural gas, was studied. The thesis is divided into a research part, where the properties of natural gas and hydrogen are described, including a comparison with each other, the effects of gas properties on flame, emissions, or temperature. In the second part, a calculation for the fireplace with chosen dimensions was performed and the changes in physical properties due to the addition of hydrogen were observed and the findings are summarized, which will have to be considered in the design of the fireplace. All calculations are added to the appendices.
Description
Citation
WINTER, J. Studie rozdílu spalování zemního plynu a vodíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Milčák (člen) Ing. Alojz Boko (člen) Ing. Pavel Křemínský (člen) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Jak se změní konstrukce hořáku při spalování vodíku? Nezodpovězeno. Dotazy ke grafu Emisí NOxů a CO byly částečně zodpovězeny. Co je hlavní závěr prezentované práce? Částečně zodpovězeno. Existuje technologie pro komerční spalování čistého vodíku? Zodpovězeno. Jaká jsou omezení praktického využití? Zodpovězeno částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO